Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Prezydent Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40- 098 Katowice

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor - w Referacie Odpadów Przemysłowych i Ochrony Powierzchni Ziemi w Wydziale Kształtowania Środowiska.

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności: inżynieria środowiska, ochrona środowiska, gospodarka odpadami, biologia, chemia, geologia,
 • udokumentowany minimum 3-letni staż pracy,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,
 • bardzo dobra znajomość przepisów:
  • ustawy o odpadach,
  • ustawy Prawo ochrony środowiska,
 • dobra znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • umiejętność obsługi programów biurowych pakietu MS Office i Open Office - w stopniu bardzo dobrym.

 

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe na stanowiskach administracyjnych w administracji publicznej lub w firmach o charakterze doradztwa środowiskowego na stanowiskach o zakresie zadań podobnym do oferowanego,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • sumienność,
 • komunikatywność

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • wydawała pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zajmowała się ich wygaszaniem, cofaniem i ograniczaniem,
 • realizowała zadania w zakresie przenoszenia praw i obowiązków wynikających z pozwoleń,
 • wydawała i cofała zezwolenia na prowadzenie zbierania oraz przetwarzania odpadów,
 • odpowiedzialna za wzywanie do niezwłocznego zaniechania naruszania przepisów prawa w zakresie działalności objętej zezwoleniem oraz działań niezgodnych z wydanym zezwoleniem na zbieranie lub przetwarzanie odpadów,
 • wydawała decyzje nakazujące posiadaczowi odpadów ich usunięcie z miejsc nieprzeznaczonych do składowania lub magazynowania,
 • prowadziła działalność interwencyjną w sytuacjach otrzymania sygnałów o zagrożeniu środowiska wskutek nieprawidłowości w gospodarce odpadami,
 • udostępniała informacje o środowisku i jego ochronie.

Warunki pracy:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy - Katowice, ul. Rynek 1 /budynek wyposażony w windę/,
 • praca przy stanowisku komputerowym oraz w terenie /przeprowadzanie kontroli i wizji/, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności, umiejętności pracy pod presją czasu oraz bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z klientem zewnętrznym.

Wskaźnik zatrudnienia:

​W czerwcu 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Katowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny wraz z oświadczeniami (dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/default.aspx?idt=369&menu=732 lub w Urzędzie Miasta Katowice),
 • list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających okres wymaganego 3-letniego stażu pracy /zatrudnienie tylko w ramach stosunku pracy/,
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

​wyłącznie droga pocztową, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr OZ/32/2020 na stanowisko urzędnicze - inspektor - w Referacie Odpadów Przemysłowych i Ochrony Powierzchni Ziemi w Wydziale Kształtowania Środowiska", na adres Urząd  Miasta Katowice – Wydział Organizacji i Zarządzania ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
14 sierpnia 2020 r.

Aplikacje które wpłyną do Urzędu /liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd/ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kolejny etap naboru przeprowadzony zostanie w dniu 26 sierpnia br. O szczegółach zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia naboru w formie on – line z wykorzystaniem wideokonferencji.

Dodatkowe uwagi:

​RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miasta Katowice dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Katowice https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/dokument.aspx?idr=111790

 

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • kwartalne uznaniowe premie motywacyjne,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. „trzynastka",
 • nagrody jubileuszowe,
 • ruchomy czas pracy,
 • lokalizację z dogodnymi połączeniami komunikacji publicznej,
 • dofinansowanie wypoczynku, biletów do kina, teatru oraz zajęć sportowych,
 • możliwość uczestnictwa w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej, pozwalającej na uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych na nieprzewidziane lub zaplanowane wydatki, sfinansowanie inwestycji lub zmian,
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie,
 • możliwość nabycia legitymacji uprawniającej do ulgi na przejazdy Kolejami Śląskimi,
 • możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,
 • rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.


Z upoważnienia

                                                                                                              Prezydenta Miasta Katowice

                                                                                                                          Bogumił Sobula

                                                                                   Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice


Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."