Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Prezydent Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40- 098 Katowice

poszukuje kandydatów na 2 wolne stanowiska urzędnicze - inspektor - w Referacie Obrotu Nieruchomościami Miasta w Wydziale Gospodarki Mieniem.

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie wyższe,
 • udokumentowany minimum 3-letni staż pracy,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,
 • dobra znajomość przepisów:
  • ustawy o gospodarce nieruchomościami,
  • ustawy Kodeks cywilny - Księgi II i III,
  • ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • biegła umiejętność obsługi programów pakietu MS Office (Word, Excel) oraz Open Office.

Wymagania dodatkowe:

 • dokładność,
 • skrupulatność,
 • komunikatywność.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • realizowała zadania z zakresu zbywania nieruchomości stanowiących własność miasta Katowice lub Skarbu Państwa,
 • realizowała zadania z zakresu dzierżawy lub najmu gruntów zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie Katowic, stanowiących własność miasta Katowice lub Skarbu Państwa,
 • przeprowadzała kontrole terenowe,
 • naliczała należności z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości będących własnością miasta Katowice lub Skarbu Państwa.

Warunki pracy:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy - Katowice, ul. Młyńska 4 - budynek wyposażony w windę,
 • praca przy komputerze, wymagająca bezpośredniego kontaktu z klientem zewnętrznym oraz pracownikami innych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice i jednostek organizacyjnych Miasta, zlokalizowanych w różnych budynkach na terenie miasta.

Wskaźnik zatrudnienia:

​W czerwcu 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Katowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających okres wymaganego 3-letniego stażu pracy /zatrudnienie tylko w ramach stosunku pracy/,
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

​wyłącznie droga pocztową, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr OZ/31/2020 na 2 stanowiska urzędnicze - inspektor - w Referacie Obrotu Nieruchomościami Miasta w Wydziale Gospodarki Mieniem", na adres Urząd  Miasta Katowice – Wydział Organizacji i Zarządzania ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 sierpnia 2020 r.

 

Aplikacje które wpłyną do Urzędu /liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd/ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kolejny etap naboru przeprowadzony zostanie w dniu 31 sierpnia br. O szczegółach zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia naboru w formie on – line z wykorzystaniem wideokonferencji.

Dodatkowe uwagi:

​RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miasta Katowice dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Katowice https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/dokument.aspx?idr=111790


Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • kwartalne uznaniowe premie motywacyjne,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. „trzynastka",
 • nagrody jubileuszowe,
 • ruchomy czas pracy,
 • lokalizację z dogodnymi połączeniami komunikacji publicznej,
 • dofinansowanie wypoczynku, biletów do kina, teatru oraz zajęć sportowych,
 • możliwość uczestnictwa w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej, pozwalającej na uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych na nieprzewidziane lub zaplanowane wydatki, sfinansowanie inwestycji lub zmian,
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie,
 • możliwość nabycia legitymacji uprawniającej do ulgi na przejazdy Kolejami Śląskimi,
 • możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,
 • rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.


Z upoważnienia

                                                                                                            Prezydenta Miasta Katowice

                                                                                                              Bogumił Sobula

                                                                                    Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice

 


Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."