Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Prezydent Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40- 098 Katowice

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor - w Referacie Budżetu, Analiz i Statystyki w Wydziale Edukacji i Sportu.

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki lub specjalności: finanse, ekonomia, rachunkowość, zarządzanie,
 • udokumentowany minimum 3-letni staż pracy,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,
 • dobra znajomość przepisów:
  • ustawy Prawo oświatowe,
  • ustawy o finansach publicznych w części dotyczącej jednostek oświatowych,
  • ustawy Karta Nauczyciela w części dotyczącej wynagrodzeń nauczycieli,
  • rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
  • rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych MS Office (Word, Excel) - w stopniu dobrym.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność redagowania pism urzędowych,
 • umiejętność opracowywania zestawień w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel, dokonywania analiz i wyciągania wniosków,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • dokładność, rzetelność,
 • samodzielność,
 • komunikatywność.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • brała udział w realizacji procedury tworzenia projektu budżetu miasta Katowice w części dotyczącej budżetu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej,
 • przeprowadzała w trakcie roku budżetowego analizy aktualnego wykonania planów jednostkowych jednostek oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice,
 • przeprowadzała analizy przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetowych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice,
 • weryfikowała wnioski w sprawie zmian w budżetach jednostek oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice,
 • opiniowała sprawy i dokumenty wywołujące skutki finansowe dla budżetu oświaty,
 • dokonywała doraźnych analiz budżetu oświaty,
 • redagowała pisma i prowadziła korespondencję w zakresie wynikającym z prowadzonych spraw.

Warunki pracy:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy - Katowice ul. 3 Maja 7 - budynek wyposażony w windę /do pokonania kilka schodów na parterze/,
 • praca przy komputerze, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności oraz telefonicznego i mailowego kontaktu z pracownikami jednostek oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice oraz pracownikami Centrum Usług Wspólnych.

Wskaźnik zatrudnienia:

​W grudniu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Katowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny (dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/default.aspx?idt=369&menu=732 lub w Urzędzie Miasta Katowice),
 • list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających okres wymaganego 3-letniego stażu pracy /zatrudnienie tylko w ramach stosunku pracy/,
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

w zamkniętej kopercie z adnotacją: Nabór Nr OZ/6/2020 na stanowisko urzędnicze - inspektor - w Wydziale Edukacji i Sportu" w sekretariacie Wydziału Organizacji i Zarządzania pokój 302 ul. Młyńska 4 od poniedziałku do środy w godzinach od 7.30 do 15.30, w czwartek w godzinach od 7.30 do 17.00, w piątek w godzinach od 7.30 do 14.00 lub drogą pocztową, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 stycznia 2020 r.

Aplikacje które wpłyną do Urzędu /liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd/ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe uwagi:

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miasta Katowice dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Katowice https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/dokument.aspx?idr=111790


Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • kwartalne uznaniowe premie motywacyjne,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. „trzynastka",
 • nagrody jubileuszowe,
 • ruchomy czas pracy,
 • lokalizację z dogodnymi połączeniami komunikacji publicznej,
 • dofinansowanie wypoczynku, biletów do kina, teatru oraz zajęć sportowych,
 • możliwość uczestnictwa w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej, pozwalającej na uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych na nieprzewidziane lub zaplanowane wydatki, sfinansowanie inwestycji lub zmian,
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie,
 • możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,
 • rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Katowice

Bogumił Sobula

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
tel: 32 259-31-85
e-mail: bip@katowice.eu
Administrator:
Sławosz Marcisz
tel: 32 259-33-35
fax: 32 705-49-17
e-mail: bip@katowice.eu

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."