Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Prezydent Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40- 098 Katowice

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor - w Referacie Wydatków Budżetowych w Wydziale Księgowo-Rachunkowym.

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki lub specjalności: administracja, ekonomia, finanse, rachunkowość, zarządzanie,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,
 • dobra znajomość przepisów:
  • ustawy o rachunkowości - Rozdziały 1-3,
  • ustawy o finansach publicznych - Dział I,
  • ustawy o samorządzie gminnym,
  • Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - tekst rozporządzenia oraz załącznik nr 4,
 • biegła umiejętność obsługi programów komputerowych MS Office i Open Office.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • dyspozycyjność.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • przeprowadzała kontrolę formalno-rachunkową dokumentów wydatkowych, w tym rozliczeń dotacji,
 • przeprowadzała kontrolę umów zlecenia, umów o dzieło, umów na roboty, dostawy i usługi oraz umów dotyczących dotacji pod względem poprawności wpisu do programu komputerowego, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz zgodności zaangażowania z planem budżetowym,
 • dekretowała udzielane zaliczki na podróże służbowe oraz kontrolowała i dekretowała rozliczenia podróży służbowych, jak również uzgadniała konta w powyższym zakresie,
 • odpowiedzialna za terminowe regulowanie zobowiązań i sporządzanie poleceń przelewów w bankowości elektronicznej, dotyczących ponoszonych wydatków,
 • prowadziła korespondencję w zakresie zajęć wierzytelności i bieżącą współpracę w zakresie wydatków związanych z programami dotyczącymi ochrony środowiska,
 • współuczestniczyła w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej i finansowej.

Warunki pracy:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy - Katowice, ul. Rynek 1 - budynek wyposażony w windę,
 • praca przy komputerze, pod presją czasu, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności oraz bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z klientami zewnętrznymi oraz pracownikami innych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice.

Wskaźnik zatrudnienia:

​W grudniu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Katowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr OZ/5/2020 na stanowisko urzędnicze - podinspektor - w Wydziale Księgowo-Rachunkowym" w sekretariacie Wydziału Organizacji i Zarządzania pokój 302 ul. Młyńska 4 od poniedziałku do środy w godzinach od 7.30 do 15.30, w czwartek w godzinach od 7.30 do 17.00, w piątek od 7.30 do 14.00 lub drogą pocztową, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 stycznia 2020 r.

Aplikacje które wpłyną do Urzędu /liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd/ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe uwagi:

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miasta Katowice dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Katowice https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/dokument.aspx?idr=111790


Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • kwartalne uznaniowe premie motywacyjne,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. „trzynastka",
 • nagrody jubileuszowe,
 • ruchomy czas pracy,
 • lokalizację z dogodnymi połączeniami komunikacji publicznej,
 • dofinansowanie wypoczynku, biletów do kina, teatru oraz zajęć sportowych,
 • możliwość uczestnictwa w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej, pozwalającej na uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych na nieprzewidziane lub zaplanowane wydatki, sfinansowanie inwestycji lub zmian,
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie,
 • możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,
 • rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.


Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Katowice

Bogumił Sobula

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
tel: 32 259-31-85
e-mail: bip@katowice.eu
Administrator:
Sławosz Marcisz
tel: 32 259-33-35
fax: 32 705-49-17
e-mail: bip@katowice.eu

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."