Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Prezydent Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40- 098 Katowice

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor - w Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej w Wydziale Budownictwa i Planowania Przestrzennego.

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności: budownictwo lub architektura,
 • udokumentowany minimum 3-letni staż pracy,
 • udokumentowane minimum roczne doświadczenie zawodowe przy projektowaniu obiektów budowlanych lub
  w administracji samorządowej na stanowisku o zakresie zadań podobnym do oferowanego,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,
 • bardzo dobra znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane,
 • dobra znajomość przepisów:
  • ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • umiejętność obsługi programów pakietu MS Office i Open Office - w stopniu dobrym.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność redagowania pism,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność i umiejętność postępowania w kontaktach ze stronami,
 • odporność na stres,
 • obowiązkowość,
 • dyspozycyjność.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • przygotowywała decyzje o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego,
 • przyjmowała zgłoszenia budowy obiektu budowlanego i przystąpienia do robót budowlanych,
 • wydawała zaświadczenia i opinie o przeznaczeniu terenu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
 • przeprowadzała procedury egzekucyjne w przypadku nieusunięcia obiektów tymczasowych sytuowanych na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo budowlane.

Warunki pracy:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy - Katowice ul. Rynek 13 /budynek wyposażony w windę/,
 • praca: przy komputerze, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności oraz telefonicznego i bezpośredniego kontaktu z klientem.

Wskaźnik zatrudnienia:

​W marcu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Katowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny (dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/default.aspx?idt=369&menu=732 lub w Urzędzie Miasta Katowice),
 • list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o aktualnym zatrudnieniu potwierdzających okres wymaganego 3-letniego stażu pracy /zatrudnienie tylko w ramach stosunku pracy/,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających okres minimum rocznego doświadczenia zawodowego przy projektowaniu obiektów budowlanych lub w administracji samorządowej na stanowisku o zakresie zadań podobnym do oferowanego /przez doświadczenie zawodowe rozumie się staż pracy, realizowanie umów cywilnoprawnych, prowadzenie działalności gospodarczej albo praktyki i staże/,
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr OZ/54/2019 na stanowisko urzędnicze - inspektor - w Wydziale Budownictwa i Planowania Przestrzennego" w sekretariacie Wydziału Organizacji i Zarządzania pokój 302 ul. Młyńska 4 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub drogą pocztową, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 maja 2019 r.

Aplikacje które wpłyną do Urzędu /liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd/ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe uwagi:

 

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Katowice

Bogumił Sobula

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
tel: 32 259-31-85
e-mail: bip@katowice.eu
Administrator:
Sławosz Marcisz
tel: 32 259-33-35
fax: 32 705-49-17
e-mail: bip@katowice.eu

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."