Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Prezydent Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40- 098 Katowice

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor - w Biurze Zarządzania Energią.

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie wyższe: inżynier lub magister inżynier, o kierunku lub specjalności: energetyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, ochrona środowiska lub informatyka.
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,
 • dobra znajomość przepisów:
  • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
  • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej,
  • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie przepisów ogólnych, instalacji ogrzewczych, wentylacji i klimatyzacji oraz oszczędzaniu energii i izolacyjności cieplnej,
 • podstawowa znajomość przepisów:
  • ustawy Prawo budowlane - w zakresie przepisów ogólnych oraz utrzymania obiektów budowlanych,
  • ustawy o charakterystyce energetycznej budynków,
  • ustawy o efektywności energetycznej - w zakresie przepisów ogólnych, krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią oraz zadań jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej,
  • ustawy o samorządzie gminnym.
 • umiejętność obsługi programów biurowych: Open Office i MS Office oraz Internetu - w stopniu bardzo dobrym.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość podstawowych zagadnień związanych z auditingiem energetycznym obiektów i źródeł ciepła oraz charakterystyką energetyczną obiektów,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • rzetelność i dokładność, kreatywność,
 • komunikatywność,
 • dyspozycyjność.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • utrzymywała jednolitą bazę danych dotyczącą zapotrzebowania miasta w nośniki energii oraz dokonywała jej bieżącej weryfikacji,
 • opracowywała wskaźniki dotyczące realizacji dokumentów strategicznych związanych z efektywnością energetyczną i ochroną powietrza,
 • opracowywała okresowe analizy związane z bilansem nośników energii.

Warunki pracy:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy - Katowice ul. Rynek 1 /budynek wyposażony w windę/,
 • praca przy stanowisku komputerowym, pod presją czasu, wymagająca dużej odporności na stres, wysokiego stopnia samodzielności w podejmowaniu decyzji oraz bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z mieszkańcami i zarządcami budynków oraz producentami urządzeń i materiałów budowlanych. Okresowo możliwa praca poza wyznaczonymi godzinami pracy.

Wskaźnik zatrudnienia:

​W marcu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Katowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny (dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/default.aspx?idt=369&menu=732 lub w Urzędzie Miasta Katowice),
 • list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr OZ/53/2019 na stanowisko urzędnicze - podinspektor - w Biurze Zarządzania Energią" w sekretariacie Wydziału Organizacji i Zarządzania pokój 302 ul. Młyńska 4 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub drogą pocztową, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 maja 2019 r.

Aplikacje które wpłyną do Urzędu /liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd/ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe uwagi:

 

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Katowice

Bogumił Sobula

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
tel: 32 259-31-85
e-mail: bip@katowice.eu
Administrator:
Sławosz Marcisz
tel: 32 259-33-35
fax: 32 705-49-17
e-mail: bip@katowice.eu

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice