Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Prezydent Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40- 098 Katowice

poszukuje kandydatów na 2 wolne stanowiska urzędnicze - podinspektor - w Referacie Zarządzania Infrastrukturą Informatyczną  w Wydziale Informatyki.

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie:
  • wyższe,
  • średnie i udokumentowany minimum 3-letni staż pracy,
 • udokumentowane minimum 6-miesięczne doświadczenie zawodowe przy administrowaniu lub obsłudze sieciami i systemami informatycznymi,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,
 • podstawowa znajomość przepisów:
  • ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne,
  • ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  • ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • podstawowa znajomość zagadnień związanych z:
  • pracą komputerów w środowisku Active Directory i urządzeń peryferyjnych,
  • serwerową infrastrukturą sprzętową i infrastrukturą towarzyszącą,
  • wirtualizacją środowiska IT,
  • pracą sieci LAN, WAN i protokołu TCP/IP.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem w dostępie do sieci,
 • znajomość aplikacji typu System Center (SCOM, SCCM, WSUS),
 • znajomość zagadnień związanych z systemem WMware ESX,
 • znajomość zagadnień związanych z systemami VoIP,
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem urządzeniami typu: SAN, macierz dyskowa,
 • znajomość zagadnień związanych z systemami backupu i archiwizacji.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • zajmowała się obsługą operatorską:
  • użytkowników do pracy przy komputerze w środowisku IT,
  • systemu zarządzania środowiskiem IT System Center,
  • infrastruktury serwerów wirtualizujących,
  • urządzeń klasy infokiosk,
  • systemu telefonii VoIP,
  • infrastruktury serwerów wirtualizujących (VMware),
 • określała parametry przedmiotów zamówienia i wartości zamówienia oraz uczestniczyła w komisji przetargowej jako członek.

Warunki pracy:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy - Katowice ul. Rynek 1 - IV piętro /budynek wyposażony w windę/,
 • praca: przy stanowiskach komputerowych i urządzeniach teleinformatycznych, wymagająca bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z pracownikami Urzędu oraz firmami zewnętrznymi, sprawnego przemieszczania się po budynkach Urzędu zlokalizowanych w różnych częściach miasta /nie wszystkie budynki wyposażone są w windy/. W razie konieczności możliwa praca poza określonymi godzinami pracy, w tym w dni wolne od pracy.

Wskaźnik zatrudnienia:

​W marcu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Katowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny (dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/default.aspx?idt=369&menu=732 lub w Urzędzie Miasta Katowice),
 • list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o aktualnym zatrudnieniu potwierdzających okres wymaganego 3-letniego stażu pracy - dla wykształcenia średniego /zatrudnienie tylko w ramach stosunku pracy/,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających okres minimum 6-miesięcznego doświadczenia zawodowego przy administrowaniu lub obsłudze sieci i systemów informatycznych /przez doświadczenie zawodowe rozumie się zatrudnienie w ramach stosunku pracy, realizowanie umów cywilnoprawnych, prowadzenie działalności gospodarczej albo praktyki i staże/,
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nabór Nr OZ/52/2019 na 2 stanowiska urzędnicze - podinspektor - w Wydziale Informatyki" w sekretariacie Wydziału Organizacji i Zarządzania pokój 302 ul. Młyńska 4 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub drogą pocztową, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 maja 2019 r.

Aplikacje które wpłyną do Urzędu /liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd/ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe uwagi:

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Katowice

Bogumił Sobula

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
tel: 32 259-31-85
e-mail: bip@katowice.eu
Administrator:
Sławosz Marcisz
tel: 32 259-33-35
fax: 32 705-49-17
e-mail: bip@katowice.eu

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."