Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Prezydent Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40- 098 Katowice

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor - w Referacie Wymiaru Podatku od Nieruchomości,  Rolnego i Leśnego Osób Fizycznych - Katowice III w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych.

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie wyższe,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika
  z przepisów prawa,
 • dobra znajomość przepisów:
  • ustawy Ordynacja podatkowa,
  • ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
  • ustawy o podatku rolnym,
  • ustawy o podatku leśnym,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych: MS Office (Word, Excel) i Open Office - w stopniu dobrym.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku w gminnych organach podatkowych,
 • umiejętność redagowania pism urzędowych,
 • umiejętność pracy w zespole i z klientem zewnętrznym,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • motywacja do pracy na oferowanym stanowisku
 • dyspozycyjność.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • prowadziła postępowania podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych,
 • prowadziła postępowania odwoławcze, zażalenia, skargi,
 • prowadziła korespondencję dotyczącą prowadzonych agend,
 • dokonywała zapisów w ewidencji podatkowej.

Warunki pracy:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy - Katowice, ul. Francuska 70 - budynek wyposażony w windę,
 • praca: przy komputerze, pod presją czasu, wymagająca systematycznego realizowania spraw oraz bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z klientami zewnętrznymi, jak również pracownikami innych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta.

Wskaźnik zatrudnienia:

​W marcu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Katowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny oraz danych kontaktowych (dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/default.aspx?idt=369&menu=732 lub w Urzędzie Miasta Katowice),
 • list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

​w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr OZ/49/2019 na stanowisko urzędnicze - podinspektor - w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych" w sekretariacie Wydziału Organizacji i Zarządzania pokój 302 ul. Młyńska 4 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub drogą pocztową, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 kwietnia 2019 r.

Aplikacje które wpłyną do Urzędu /liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd/ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe uwagi:

 • RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miasta Katowice dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Katowice http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/dokument.aspx?idr=106809

   
   

                  Z upoważnienia

                                                                                                       Prezydenta Miasta Katowice

                                                                                                                           Bogumił Sobula

                                                                                      Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
tel: 32 259-31-85
e-mail: bip@katowice.eu
Administrator:
Sławosz Marcisz
tel: 32 259-33-35
fax: 32 705-49-17
e-mail: bip@katowice.eu

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice