Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Prezydent Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40- 098 Katowice

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor - w Referacie Planowania Przestrzennego w Wydziale Budownictwa i Planowania Przestrzennego.

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie wyższe, o kierunku lub specjalności: architektura, urbanistyka, planowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna, budownictwo, transport, geografia,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,
 • podstawowa znajomość przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • podstawowa znajomość przepisów (w zakresie wymaganym przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego):
  • ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
  • ustawy Prawo budowlane,
  • ustawy Prawo ochrony środowiska,
  • ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
  • ustawy Prawo geologiczne i górnicze,
 • umiejętność odczytu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych: MS Office (Word, Excel) - w stopniu dobrym.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość zagadnień GIS i oprogramowania służącego tworzeniu i obsłudze baz danych GIS (np. ArcGIS),
 • umiejętność obsługi programów graficznych, np.: Photoshop, SketchUp, Corel Draw,
 • umiejętność redagowania pism urzędowych,
 • systematyczność, rzetelność, kreatywność, komunikatywność.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • uczestniczyła w opracowywaniu projektów uchwał w sprawie przystąpienia i uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego,
 • uczestniczyła w przeprowadzaniu procedury formalno-prawnej sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich zmian.

Warunki pracy:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy - Katowice, Rynek 13 - budynek wyposażony w windę,
 • praca: przy komputerze, pod presją czasu, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności, a także bezpośredniego kontaktu z pracownikami komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice i innych instytucji oraz klientem zewnętrznym.

Wskaźnik zatrudnienia:

​W marcu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Katowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

w zamkniętej kopercie ofertę z adnotacją: „Nabór Nr OZ/47/2019 na stanowisko urzędnicze - podinspektor - w Wydziale Budownictwa i Planowania Przestrzennego" w sekretariacie Wydziału Organizacji i Zarządzania pokój 302 ul. Młyńska 4 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub drogą pocztową, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 kwietnia 2019 r.

Aplikacje które wpłyną do Urzędu /liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd/ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe uwagi:

 

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Katowice

Bogumił Sobula

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
tel: 32 259-31-85
e-mail: bip@katowice.eu
Administrator:
Sławosz Marcisz
tel: 32 259-33-35
fax: 32 705-49-17
e-mail: bip@katowice.eu

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice