Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Prezydent Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40- 098 Katowice

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor - w Referacie Planowania Inwestycyjnego w Wydziale Rozwoju Miasta.

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie wyższe, inżynierskie lub magisterskie, o kierunku lub specjalności: inżynieria środowiska, ciepłownictwo, energetyka, budownictwo, architektura,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,
 • dobra znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane,
 • podstawowa znajomość przepisów:
  • ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • ustawy o drogach publicznych,
  • ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
  • ustawy Prawo ochrony środowiska,
  • ustawy Prawo wodne,
 • biegła umiejętność obsługi programów komputerowych Open Office i MS Office,
 • znajomość programu systemów informacji geograficznej ArcGIS oraz systemu CAD - w stopniu dobrym,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w zakresie prac projektowych lub robót budowlanych wynikające z ukończonego kierunku studiów lub specjalności,
 • umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • dokładność, rzetelność,
 • komunikatywność.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • dokonywała oceny merytorycznej wniosków składanych w ramach budżetu obywatelskiego w zakresie zadań inwestycyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, z uwzględnieniem uwarunkowań finansowych, technicznych, terenowych i własnościowych,
 • opracowywała specyfikacje techniczne na wykonywanie prac projektowych dla zadań inwestycyjnych, wprowadzonych do budżetu miasta, w tym wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, a także informacji o podstawie prawnej, sytuacji własnościowej terenu oraz przyszłym użytkowniku majątku,
 • opiniowała przedstawiane do uzgodnienia zamierzenia inwestycyjne, przewidywane do realizacji na terenie Katowic pod kątem zgodności z aktualnymi kierunkami rozwoju infrastruktury technicznej miasta oraz istniejącym i planowanym uzbrojeniem podziemnym,
 • planowała zadania inwestycyjne w oparciu o założenia „Strategii Rozwoju Miasta - Katowice 2030", „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Katowice" oraz obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
 • uczestniczyła w opracowywaniu wieloletnich planów inwestycyjnych miasta Katowice,
 • obsługiwała System Informacji o Terenie dla potrzeb Wydziału Rozwoju Miasta,
 • przygotowywała projekty odpowiedzi na wnioski i skargi ze strony mieszkańców lub instytucji, a także zapytania i interpelacje radnych oraz wnioski komisji Rady Miasta.

Warunki pracy:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy - Katowice ul. Warszawska 4 - budynek wyposażony w windę /do pokonania kilka schodów na parterze/,
 • praca: przy stanowisku komputerowym, dopuszcza się również możliwość pracy w terenie, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności.

Wskaźnik zatrudnienia:

​W lutym 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Katowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny oraz danych kontaktowych (dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/default.aspx?idt=369&menu=732 lub w Urzędzie Miasta Katowice),
 • list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr OZ/39/2019 na stanowisko urzędnicze - podinspektor - w Wydziale Rozwoju Miasta" w sekretariacie Wydziału Organizacji i Zarządzania pokój 302 ul. Młyńska 4 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub drogą pocztową, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 kwietnia 2019 r.

Aplikacje które wpłyną do Urzędu /liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd/ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe uwagi:

 

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Katowice

Bogumił Sobula

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
tel: 32 259-31-85
e-mail: bip@katowice.eu
Administrator:
Sławosz Marcisz
tel: 32 259-33-35
fax: 32 705-49-17
e-mail: bip@katowice.eu

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice