Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Prezydent Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40- 098 Katowice

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - główny specjalista (inspektor nadzoru w branży budowlanej) - w Referacie ds. Budownictwa w Wydziale Inwestycji.

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia,
 • udokumentowany minimum 4-letni staż pracy,
 • posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
 • przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,
 • bardzo dobra znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane,
 • dobra znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • podstawowa znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym,
 • biegła umiejętność obsługi programów pakietu Office.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność weryfikacji kosztorysów na roboty budowlane,
 • komunikatywność,
 • dyspozycyjność.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • pełniła funkcję inspektora nadzoru w zakresie określonym przez Prawo budowlane,
 • pełniła funkcję koordynatora dla wyznaczonych zadań inwestycyjnych,
 • przygotowywała i weryfikowała informacje o stanie realizacji inwestycji,
 • sprawdzała i opiniowała projekty budowlane i wykonawcze,
 • opracowywała specyfikacje istotnych warunków zamówień do dokumentacji przetargowych,
 • brała udział w pracach komisji przetargowych,
 • kontrolowała rozliczenia budów w trakcie ich realizacji i po zakończeniu.

Warunki pracy:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy - Katowice ul. Warszawska 4 - budynek wyposażony w windę /do pokonania kilka schodów na parterze/,
 • praca przy komputerze oraz w terenie - w zmiennych warunkach pogodowych, o wysokim poziomie złożoności, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności.

Wskaźnik zatrudnienia:

​W styczniu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Katowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny oraz danych kontaktowych (dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/default.aspx?idt=369&menu=732 lub w Urzędzie Miasta Katowice),
 • list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 • kserokopia odpisu dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających okres minimum 4-letniego stażu pracy /zatrudnienie tylko w ramach stosunku pracy/,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa,
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

w zamkniętej kopercie z adnotacją: "NABÓR NR OZ/20/2019 na stanowisko urzędnicze - główny specjalista - w Wydziale Inwestycji" w sekretariacie Wydziału Organizacji i Zarządzania pokój 302 ul. Młyńska 4 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub drogą pocztową, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lutego 2019 r.

Aplikacje które wpłyną do Urzędu /liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd/ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe uwagi:

 

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Katowice

Bogumił Sobula

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
tel: 32 259-31-85
e-mail: bip@katowice.eu
Administrator:
Sławosz Marcisz
tel: 32 259-33-35
fax: 32 705-49-17
e-mail: bip@katowice.eu

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice