Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Prezydent Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40- 098 Katowice

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze – kierownik referatu – w Referacie Zarządzania Ruchem w Wydziale Transportu.

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie wyższe:
  • o kierunku transport w specjalności inżynieria ruchu lub pokrewnej 
   lub:
  • kierunku budownictwo w specjalności budownictwo drogowe lub pokrewnej, 
 • minimum 4 – letni staż pracy /do stażu wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych/,
 • minimum 4 – letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach w administracji rządowej lub samorządowej lub na stanowiskach projektowych związanych z zarządzaniem ruchem lub drogami publicznymi,
 • udokumentowane ukończone kursy oraz szkolenia w zakresie zarządzania ruchem,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,
 • bardzo dobra znajomość przepisów:
  • ustawy prawo o ruchu drogowym,
  • ustawy o drogach publicznych,
  • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem,
  • rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.  w sprawie znaków i sygnałów drogowych,
  • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,i warunków ich umieszczania na drogach,
  • rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz wytycznych dotyczących projektowania i budowy dróg, ulic, tras rowerowych,
 • podstawowa znajomość przepisów:
  • ustawy o samorządzie gminnym,
  • Kodeks postępowania administracyjnego,
  • ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,
 • umiejętność obsługi programów MS Office, Internetu, poczty elektronicznej - w stopniu bardzo dobrym,
 • umiejętność obsługi graficznych programów komputerowych np. Corel Draw  - w stopniu dobrym,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych typu CAD – w stopniu podstawowym,
 • bardzo dobra znajomość zagadnień dotyczących systemów ITS,
 • bardzo dobra znajomość topografii miasta Katowice.

Wymagania dodatkowe:

 • ukończony kurs na audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • wiedza w zakresie komputerowych Systemów Informacji Przestrzennej np. ArcGIS, ArcInfo, ArcView,
 • umiejętność organizacji i kierowania zespołem pracowników,
 • umiejętność podejmowania decyzji, komunikatywność i dyspozycyjność,
 • odpowiedzialność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • organizowała, kierowała i nadzorowała działalność Referatu Zarządzania Ruchem w zakresie realizacji zadań Prezydenta Miasta Katowice jako organu zarządzającego ruchem, wynikających z ustawy prawo o ruchu drogowym oraz zadań określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem,
 • kontrolowała pracę wykonywaną przez pracowników ww. Referatu.

Warunki pracy:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy – Katowice ul. Warszawska 4 – budynek wyposażony w windę /do pokonania kilka schodów na parterze/, 
 • praca przy komputerze, w terenie /prowadzenie wizji/ oraz praca polegającą na odbywaniu spotkań poza siedzibą Urzędu, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności i bezpośredniego oraz telefonicznego kontaktu z różnymi instytucjami, mieszkańcami  oraz pracownikami innych komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek Miasta.  

Wskaźnik zatrudnienia:

​W styczniu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Katowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny oraz danych kontaktowych (dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/default.aspx?idt=369&menu=732 lub w Urzędzie Miasta Katowice),
 • list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających okres minimum 4-letniego stażu pracy /zatrudnienie tylko w ramach stosunku pracy/ bądź dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust 4 pkt 1 ustawy o pracownikach samorządowych,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających minimum 4 – letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach w  w administracji rządowej lub samorządowej lub na stanowiskach projektowych związanych z zarządzaniem ruchem lub drogami publicznymi,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów i szkoleń w zakresie zarządzania ruchem  /dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia/.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

​w zamkniętej kopercie z adnotacją:  Nabór Nr OZ/18/2019 na stanowisko urzędnicze – kierownik referatu – w Wydziale Transportu w sekretariacie Wydziału Organizacji i Zarządzania pokój 302 ul. Młyńska 4 od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7.30 do 15.30  lub drogą pocztową, w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 marca 2019 r.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu /liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd/ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.   

Dodatkowe uwagi:

 

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Katowice

Bogumił Sobula

Pierwszy  Wiceprezydent Miasta Katowice 

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
tel: 32 259-31-85
e-mail: bip@katowice.eu
Administrator:
Sławosz Marcisz
tel: 32 259-33-35
fax: 32 705-49-17
e-mail: bip@katowice.eu

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice