Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Prezydent Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40- 098 Katowice

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - główny specjalista - w Referacie ds. Centralnych Rozliczeń VAT w Wydziale Budżetu Miasta.

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności: ekonomia, zarządzanie, rachunkowość, finanse, prawo lub wykształcenie o dowolnym kierunku i ukończone studia podyplomowe w zakresie ekonomii, zarządzania, rachunkowości, finansów, podatków i prawa podatkowego,
 • udokumentowany minimum 4-letni staż pracy,
 • udokumentowane minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach administracyjnych: w administracji skarbowej, w państwowych jednostkach budżetowych, w administracji samorządowej lub jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego, w biurze doradztwa podatkowego, w biurze rachunkowym, w firmie audytorskiej, w dziale księgowości,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa podatkowego, w tym w szczególności ustawy o podatku od towarów i usług, Ordynacji podatkowej oraz przepisów wykonawczych,
 • dobra znajomość przepisów ustawy o rachunkowości,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych MS Office (Word, Excel) - w stopniu dobrym,
 • umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych.

Wymagania dodatkowe:

 • podstawowa znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych oraz szczególnych zasad rachunkowości dla jednostek samorządu terytorialnego i zasad sporządzania sprawozdawczości budżetowej,
 • dyspozycyjność,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • dokonywała scentralizowanych rozliczeń miasta Katowice z tytułu podatku od towarów i usług na podstawie deklaracji cząstkowych VAT-7 oraz sporządzała deklaracje VAT-7 dla miasta Katowice,
 • weryfikowała rejestry zakupu oraz sprzedaży /w tym z dokumentami źródłowymi/ na podstawie których jednostki organizacyjne miasta Katowice sporządzają deklaracje cząstkowe,
 • kontaktowała się z pracownikami jednostek samodzielnych oraz jednostki obsługującej celem wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości,
 • opiniowała wnioski o wydanie interpretacji w indywidualnych sprawach jednostek podlegających centralizacji w rozliczeniach VAT,
 • samodzielnie opracowywała wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych,
 • prowadziła ewidencję księgową rozliczeń podatku VAT pomiędzy miastem Katowice a scentralizowanymi jednostkami oraz pomiędzy miastem Katowice a urzędem skarbowym,
 • dokonywała kontroli przepływów finansowych z tytułu rozliczeń VAT pomiędzy jednostkami organizacyjnymi a organem miasta Katowice,
 • pracowała z systemem informatycznym ds. scentralizowanych rozliczeń podatku VAT.

Warunki pracy:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy - Katowice ul. 3 Maja 7 /budynek wyposażony w windę - do pokonania kilka schodów na parterze/,
 • praca: przy komputerze, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności oraz bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z pracownikami innych komórek Urzędu Miasta Katowice i jednostek organizacyjnych Miasta Katowice.

Wskaźnik zatrudnienia:

​W styczniu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Katowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny oraz danych kontaktowych (dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/default.aspx?idt=369&menu=732 lub w Urzędzie Miasta Katowice),
 • list motywacyjny - podpisany odręcznie,
 • kserokopia odpisu dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających okres minimum 4-letniego stażu pracy /zatrudnienie tylko w ramach stosunku pracy/,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających okres minimum 3-letniego doświadczenia zawodowego na stanowiskach administracyjnych: w administracji skarbowej, w państwowych jednostkach budżetowych, w administracji samorządowej lub jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego, w biurze doradztwa podatkowego, w biurze rachunkowym, w firmie audytorskiej, w dziale księgowości /przez doświadczenie zawodowe rozumie się staż pracy, realizowanie umów cywilnoprawnych, prowadzenie działalności gospodarczej albo praktyki i staże/,
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr OZ/15/2019 na stanowisko urzędnicze - główny specjalista - w Wydziale Budżetu Miasta" w sekretariacie Wydziału Organizacji i Zarządzania pokój 302 ul. Młyńska 4 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub drogą pocztową, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lutego 2019 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu /liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd/ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe uwagi:

 

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Katowice

Bogumił Sobula

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
tel: 32 259-31-85
e-mail: bip@katowice.eu
Administrator:
Sławosz Marcisz
tel: 32 259-33-35
fax: 32 705-49-17
e-mail: bip@katowice.eu

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice