Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Prezydent Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40- 098 Katowice

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor - w Referacie Analiz i Sprawozdawczości w Wydziale Budżetu Miasta.

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne lub prawnicze,
 • udokumentowany minimum 3-letni staż pracy,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,
 • bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych - w szczególności w zakresie budżetu jednostki samorządu terytorialnego i wieloletniej prognozy finansowej,
 • dobra znajomość przepisów:
  • ustawy o samorządzie gminnym,
  • ustawy o samorządzie powiatowym,
  • ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
  • rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
 • umiejętność obsługi programów MS Office: Word, Excel- w stopniu bardzo dobrym,
 • umiejętność redagowania pism.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętności analityczne,
 • motywacja do pracy na oferowanym stanowisku,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • dyspozycyjność.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • przeprowadzała okresowe analizy dochodów i wydatków w wybranych działach budżetu Miasta Katowice,
 • sporządzała okresowe sprawozdania z realizacji budżetu, w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz według budżetu zadaniowego i źródeł przypisanych dysponentów,
 • weryfikowała i analizowała sprawozdania, opracowywane przez określonych dysponentów środków budżetowych w ramach powierzonego zakresu obowiązków,
 • przygotowywała materiały na zapytania komisji branżowych Rady Miasta Katowice w zakresie sprawozdań z wykonania budżetu w części dotyczącej nadzorowanych zadań,
 • opiniowała wnioski i pisma urzędowe.

Warunki pracy:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy - Katowice ul. 3 Maja 7 /budynek wyposażony w windę, do pokonania kilka schodów na parterze/,
 • praca przy stanowisku komputerowym, pod presją czasu, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności, a także bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z pracownikami innych komórek Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych Miasta Katowice.

Wskaźnik zatrudnienia:

​W styczniu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Katowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny oraz danych kontaktowych (dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/default.aspx?idt=369&menu=732 lub w Urzędzie Miasta Katowice),
 • list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających okres minimum 3-letniego stażu pracy /zatrudnienie tylko w ramach stosunku pracy/,
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr OZ/14/2019 na stanowisko urzędnicze - inspektor - w Wydziale Budżetu Miasta" osobiście w sekretariacie Wydziału Organizacji i Zarządzania pokój 302 ul. Młyńska 4 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub drogą pocztową, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lutego 2019 r.

Aplikacje które wpłyną do Urzędu /liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd/ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe uwagi:

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Katowice

Bogumił Sobula

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
tel: 32 259-31-85
e-mail: bip@katowice.eu
Administrator:
Sławosz Marcisz
tel: 32 259-33-35
fax: 32 705-49-17
e-mail: bip@katowice.eu

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice