Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Prezydent Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40- 098 Katowice

poszukuje kandydatów na 3 wolne stanowiska urzędnicze - podinspektor - w Referacie Zasobu i Ewidencji Mienia Miasta w Wydziale Gospodarki Mieniem.

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki lub specjalności: administracja, geodezja, ekonomia, gospodarka/zarządzanie nieruchomościami,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,
 • dobra znajomość przepisów:
  • ustawy o gospodarce nieruchomościami,
  • ustawy Kodeks cywilny - w szczególności Księgi I-III,
  • ustawy o samorządzie gminnym,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych: MS Office (Word, Excel) i Open Office - w stopniu bardzo dobrym.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • umiejętność redagowania pism urzędowych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • systematyczność, rzetelność, kreatywność, komunikatywność.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

Stanowisko nr 1:

 • współuczestniczyła w prowadzeniu komputerowej ewidencji mienia gminnego wchodzącego w skład majątku Miasta - w ramach działania Wydziału Gospodarki Mieniem,
 • prowadziła dokumentację środków trwałych zgodnie z instrukcją obiegu dokumentów finansowo-księgowych,
 • przygotowywała i dostarczała dokumenty księgowe związane z przekazywaniem mienia gminnego, powiatowego i Skarbu Państwa przyszłym użytkownikom (odpowiednim Wydziałom Urzędu Miasta, jednostkom organizacyjnym oraz podmiotom obcym),
 • bezpośrednio współpracowała z Wydziałem Księgowo-Rachunkowym oraz Wydziałami sprawującymi nadzór merytoryczny nad mieniem gminnym, powiatowym i Skarbu państwa w zakresie wymienionych czynności,
 • brała udział w przygotowywaniu kompleksowej informacji o stanie mienia komunalnego oraz zbiorczej informacji o majątku ruchomym Miasta,
 • prowadziła komputerową ewidencję mienia Skarbu Państwa w ramach działania Wydziału Gospodarki Mieniem,
 • przygotowywała deklaracje podatkowe w zakresie nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa w ramach działania Wydziału Gospodarki Mieniem,
 • odpowiedzialna za prowadzenie sprawozdawczości z zakresu działania Referatu Zasobu i Ewidencji Mienia Miasta oraz Wydziału Gospodarki Mieniem,
 • przygotowywała plany realizacji polityki gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa przy współpracy z innymi referatami w Wydziale Gospodarki Mieniem,
 • przygotowywała kompleksowe informacje o nieruchomościach Skarbu Państwa na potrzeby Krajowego Zasobu Nieruchomości.

 

 

Stanowisko nr 2:

 • prowadziła postępowania związane z nabywaniem nieruchomości do zasobu Miasta i Skarbu Państwa w drodze wykupu,
 • prowadziła postępowania związane z opłatami adiacenckimi,
 • uczestniczyła w przekazywaniu właściwym użytkownikom nieruchomości pozyskanych do zasobu Miasta i Skarbu Państwa w ramach wykonywanego zakresu obowiązków - zgodnie z obiegiem dokumentów finansowo-księgowych,
 • uczestniczyła w opiniowaniu zmian zapisów w MPZP,
 • przygotowywała dokumentację geodezyjną i wyceny nieruchomości na okoliczność wnoszenia nieruchomości Miasta w formie aportu,
 • uczestniczyła w prowadzeniu sprawozdawczości i planowaniu w Referacie Zasobu i Ewidencji Mienia Miasta w zakresie zadań własnych gminy i powiatu oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.


Stanowisko nr 3:

 • prowadziła postępowania związane z nabywaniem nieruchomości do zasobu Miasta w drodze: pierwokupu, przyjmowania darowizny, komunalizacji na wniosek, zrzeczenia się oraz na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa,
 • prowadziła postępowania związane z nabywaniem nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa w drodze przyjmowania darowizny,
 • prowadziła postępowania związane ze zrzeczeniem się nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa,
 • prowadziła postępowania w zakresie nieodpłatnego nabywania z mocy prawa nieruchomości pozostałych po podmiocie wykreślonym z Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejonowy w oparciu o ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • prowadziła sprawozdawczość i planowanie w Referacie Zasobu i Ewidencji Mienia Miasta w zakresie zadań własnych gminy i powiatu,
 • uczestniczyła w przekazywaniu właściwym użytkownikom nieruchomości pozyskanych do zasobu gminy, powiatu i Skarbu Państwa w ramach wykonywanego zakresu obowiązków - zgodnie z obiegiem dokumentów finansowo-księgowych,
 • uczestniczyła w opiniowaniu wniosków o komunalizację nieruchomości Skarbu Państwa prowadzonych przed Wojewodą Śląskim.

Warunki pracy:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy - Katowice ul. Młyńska 4 - budynek wyposażony w windę,
 • praca przy komputerze, wymagająca współpracy z innymi komórkami i jednostkami Urzędu Miasta Katowice, zlokalizowanymi w różnych budynkach oraz bezpośredniego kontaktu z klientem zewnętrznym.

Wskaźnik zatrudnienia:

​W grudniu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Katowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny oraz danych kontaktowych (dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/default.aspx?idt=369&menu=732 lub w Urzędzie Miasta Katowice),
 • list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr OZ/13/2019 na 3 stanowiska urzędnicze - podinspektor - w Wydziale Gospodarki Mieniem" w sekretariacie Wydziału Organizacji i Zarządzania pokój 302 ul. Młyńska 4 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub drogą pocztową, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lutego 2019 r.

Aplikacje które wpłyną do Urzędu /liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd/ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe uwagi:

 

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Katowice

Bogumił Sobula

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
tel: 32 259-31-85
e-mail: bip@katowice.eu
Administrator:
Sławosz Marcisz
tel: 32 259-33-35
fax: 32 705-49-17
e-mail: bip@katowice.eu

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice