Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Prezydent Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40- 098 Katowice

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - główny specjalista - w Referacie Zarządzania Infrastrukturą Informatyczną w Wydziale Informatyki.

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie wyższe,
 • udokumentowany minimum 4-letni staż pracy,
 • udokumentowane minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe przy administrowaniu sieciami TCP lub systemami informatycznymi,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,
 • podstawowa znajomość przepisów:
  • ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne,
  • ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  • ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • dobra znajomość zagadnień związanych z:
  • pracą komputerów w środowisku Active Directory i urządzeń peryferyjnych,
  • serwerową infrastrukturą sprzętową i infrastrukturą towarzyszącą,
  • wirtualizacją środowiska IT,
  • pracą sieci LAN, WAN i protokołu TCP/IP.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość zagadnień związanych z sieciami komputerowymi - protokoły, usługi, konfiguracje: IP, DHCP, DNS, SNMP, VLAN, VPN, OSPF, VRRP, BGP, 802.1X, VoIP, LDAP, RADIUS,
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem w dostępie do sieci,
 • znajomość aplikacji typu System Center (SCOM, SCCM, WSUS),
 • znajomość zagadnień związanych z systemami operacyjnymi Linux,
 • znajomość zagadnień związanych z systemem WMware ESX,
 • znajomość zagadnień związanych z systemami VoIP,
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem urządzeniami typu: SAN, macierz dyskowa, biblioteka LTO,
 • znajomość zagadnień związanych z CCTV IP,
 • znajomość zagadnień związanych z systemami backupu i archiwizacji.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • obsługą operatorską użytkowników do pracy przy komputerze w środowisku IT,
 • obsługą operatorską systemu zarządzania środowiskiem IT System Center,
 • obsługą operatorską infrastruktury serwerów wirtualizujących,
 • administrowaniem sieciami LAN, WAN oraz infrastrukturą miejskich sieci światłowodowych i bezprzewodowych,
 • administrowaniem systemem CCTV,
 • administrowaniem infrastrukturą serwerów wirtualizujących (VMware),
 • administrowaniem infrastrukturą systemów MSZKIIP i KISMIA,
 • określaniem parametrów przedmiotu i wartości zamówienia oraz będzie uczestniczyła w pracach komisji przetargowej jako członek.

Warunki pracy:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy - Katowice ul. Rynek 1 - IV piętro /budynek wyposażony w windę/,
 • praca: przy stanowiskach komputerowych i urządzeniach teleinformatycznych, wymagająca: wysokiego stopnia samodzielności, bezpośredniego oraz telefonicznego kontaktu z pracownikami Urzędu oraz firmami zewnętrznymi, sprawnego przemieszczania się po budynkach Urzędu zlokalizowanych w różnych częściach miasta /nie wszystkie budynki wyposażone są w windy/. W razie konieczności możliwa praca poza określonymi godzinami pracy, w tym w dni wolne od pracy.

Wskaźnik zatrudnienia:

​W grudniu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Katowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny oraz danych kontaktowych (dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/default.aspx?idt=369&menu=732 lub w Urzędzie Miasta Katowice),
 • list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o aktualnym zatrudnieniu potwierdzających okres wymaganego 4-letniego stażu pracy /zatrudnienie tylko w ramach stosunku pracy/,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających okres minimum 2-letniego doświadczenia zawodowego przy administrowaniu sieciami TCP lub systemami informatycznymi /przez doświadczenie zawodowe rozumie się zatrudnienie w ramach stosunku pracy, realizowanie umów cywilnoprawnych, prowadzenie działalności gospodarczej albo praktyki i staże/,
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nabór Nr OZ/10/2019 na stanowisko urzędnicze - główny specjalista - w Wydziale Informatyki" w sekretariacie Wydziału Organizacji i Zarządzania pokój 302 ul. Młyńska 4 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub drogą pocztową, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lutego 2019 r.

Aplikacje które wpłyną do Urzędu /liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd/ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe uwagi:

​RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miasta Katowice dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Katowice http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/dokument.aspx?idr=106809

 

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Katowice

Bogumił Sobula

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
tel: 32 259-31-85
e-mail: bip@katowice.eu
Administrator:
Sławosz Marcisz
tel: 32 259-33-35
fax: 32 705-49-17
e-mail: bip@katowice.eu

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice