Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Prezydent Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40- 098 Katowice

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor - w Referacie Księgowości Budżetu Miasta w Wydziale Budżetu Miasta.

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności: ekonomia, rachunkowość, finanse lub o dowolnym kierunku i ukończone studia podyplomowe w zakresie ekonomii, rachunkowości, finansów,
 • udokumentowany minimum 3-letni staż pracy,
 • udokumentowane minimum roczne doświadczenie zawodowe z zakresu księgowości i finansów: w administracji publicznej, w państwowych jednostkach budżetowych, w administracji samorządowej lub jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego, w biurze rachunkowym, w firmie audytorskiej, podmiotach gospodarczych,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,
 • dobra znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, w szczególności z zakresu zasad gospodarowania środkami publicznymi,
 • podstawowa znajomość przepisów:
  • ustawy o samorządzie gminnym,
  • ustawy o samorządzie powiatowym,
  • ustawy o rachunkowości,
  • Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej,
  • Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych,
  • Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze środków zagranicznych,
 • umiejętność obsługi programów MS Office (MS Word, MS Excel) - w stopniu dobrym.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • samodzielność w podejmowaniu decyzji, kreatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętności analityczne,
 • komunikatywność i dyspozycyjność.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • sprawdzała pod względem formalno-rachunkowym sprawozdania budżetowe, przedkładane przez jednostki budżetowe,
 • sprawdzała pod względem formalno-rachunkowym sprawozdania finansowe, przedkładane przez jednostki i zakłady budżetowe,
 • sprawdzała pod względem formalno-rachunkowym sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych Rb N,
 • prowadziła rejestr otrzymanych i udzielonych pożyczek,
 • sporządzała miesięczne zestawienia z wykonania dochodów w ujęciu źródeł ich pochodzenia,
 • wprowadzała sprawozdania budżetowe i finansowe do programu komputerowego,
 • opisywała i wprowadzała dowody księgowe do ewidencji księgowej, prowadzonej systemem komputerowym.

Warunki pracy:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy - Katowice ul. 3 Maja 7 /budynek wyposażony w windę - do pokonania kilka schodów na parterze/,
 • praca: przy komputerze, pod presją czasu, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności oraz bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z innymi komórkami Urzędu Miasta Katowice, jednostkami organizacyjnymi Miasta Katowice oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Wskaźnik zatrudnienia:

​W grudniu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Katowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny oraz danych kontaktowych (dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/default.aspx?idt=369&menu=732 lub w Urzędzie Miasta Katowice),
 • list motywacyjny - podpisany odręcznie,
 • kserokopia odpisu dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających okres minimum 3-letniego stażu pracy /zatrudnienie tylko w ramach stosunku pracy/,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających okres minimum rocznego doświadczenia zawodowego z zakresu księgowości i finansów: w administracji publicznej, w państwowych jednostkach budżetowych, w administracji samorządowej lub jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego, w biurze rachunkowym, w firmie audytorskiej, podmiotach gospodarczych /przez doświadczenie zawodowe rozumie się staż pracy, realizowanie umów cywilnoprawnych, prowadzenie działalności gospodarczej albo praktyki i staże/,
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr OZ/3/2019 na stanowisko urzędnicze - inspektor - w Wydziale Budżetu Miasta" w sekretariacie Wydziału Organizacji i Zarządzania pokój 302 ul. Młyńska 4 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub drogą pocztową, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 stycznia 2019 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu /liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd/ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe uwagi:

 

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Katowice

Bogumił Sobula

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
tel: 32 259-31-85
e-mail: bip@katowice.eu
Administrator:
Sławosz Marcisz
tel: 32 259-33-35
fax: 32 705-49-17
e-mail: bip@katowice.eu

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice