Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Prezydent Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40- 098 Katowice

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor - w Referacie Ochrony Środowiska w Wydziale Kształtowania Środowiska.

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie wyższe, inżynier lub magister inżynier, o kierunku lub specjalności: inżynieria środowiska, ochrona środowiska, technologia wody, ścieków, wodociągi i kanalizacja,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,
 • dobra znajomość przepisów:
  • ustawy Prawo wodne,
  • ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
  • ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • umiejętność obsługi programów pakietu biurowego MS Office - w stopniu dobrym.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • rzetelność, dokładność,
 • komunikatywność,
 • dyspozycyjność.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • prowadziła sprawy dotyczące:

- opłat za usługi wodne,

- zezwoleń z zakresu prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków,

- wyznaczania Aglomeracji,

- uzyskiwania pozwoleń wodnoprawnych dla wylotów miejskiej kanalizacji deszczowej,

- monitorowania zadań w zakresie miejskiej kanalizacji deszczowej, powierzonych Katowickim Wodociągom S.A.,

- ustalania miejsca zrzutu wód deszczowych i warunków technicznych podłączania projektowanej kanalizacji deszczowej do urządzeń kanalizacyjnych, stanowiących własność Miasta w ramach Rad Techniczno-Deszczowych,

- przygotowywania decyzji nakazujących właścicielowi gruntu przywrócenie poprzedniego stanu wody na gruncie lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom.

Warunki pracy:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy - Katowice ul. Rynek 1 /budynek wyposażony w windę/,
 • praca przy stanowisku komputerowym, wymagająca bezpośredniego oraz telefonicznego kontaktu z klientem. Ponadto praca w terenie - wizje w terenie niezależnie od warunków pogodowych i pory roku oraz prowadzenie oględzin w terenie obejmujących obszar miasta Katowice i innych miast aglomeracji śląskiej.

Wskaźnik zatrudnienia:

​W grudniu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Katowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny oraz danych kontaktowych (dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/default.aspx?idt=369&menu=732 lub w Urzędzie Miasta Katowice),
 • list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr OZ/2/2019 na stanowisko urzędnicze - podinspektor - w Wydziale Kształtowania Środowiska" w sekretariacie Wydziału Organizacji i Zarządzania pokój 302 ul. Młyńska 4 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub drogą pocztową, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 stycznia 2019 r.

Aplikacje które wpłyną do Urzędu /liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd/ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe uwagi:

 

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Katowice

Bogumił Sobula

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
tel: 32 259-31-85
e-mail: bip@katowice.eu
Administrator:
Sławosz Marcisz
tel: 32 259-33-35
fax: 32 705-49-17
e-mail: bip@katowice.eu

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice