Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Prezydent Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40- 098 Katowice

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor - w Referacie Postępowań Eksmisyjnych i Odszkodowawczych w Wydziale Budynków i Dróg.

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie wyższe magisterskie - preferowane kierunki lub specjalności: prawo, administracja, ekonomia,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,
 • dobra znajomość przepisów:
  • ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
  • ustawy Kodeks cywilny - w zakresie najmu lokali mieszkalnych,
  • ustawy o samorządzie gminnym,
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet biurowy MS Office, Open Office, Internet) - w stopniu dobrym.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność sporządzania i redagowania pism urzędowych,
 • samodzielność, kreatywność, komunikatywność,
 • odporność na stres.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • prowadziła sprawy związane z wnioskami o zapłatę odszkodowania właścicielom nieruchomości
  za niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego,
 • prowadziła sprawy związane z roszczeniami regresowymi z tytułu zapłaty odszkodowania zaniedostarczenie lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego,
 • rozpatrywała wnioski o zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu socjalnego,
 • sporządzała projekty odpowiedzi na wpływające do Wydziału pisma i wnioski.

Warunki pracy:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy - Katowice, Rynek 1 - budynek wyposażony w windę,
 • praca: przy komputerze, pod presją czasu, wymagająca konsultacji telefonicznych i bezpośredniego kontaktu z klientem oraz przeprowadzania wizji w lokalach mieszkalnych usytuowanych w różnych miejscach na terenie Katowic.

Wskaźnik zatrudnienia:

​W grudniu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Katowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr OZ/1/2019 na stanowisko urzędnicze - podinspektor - w Referacie Postępowań Eksmisyjnych i Odszkodowawczych w Wydziale Budynków i Dróg" w sekretariacie Wydziału Organizacji i Zarządzania pokój 302 ul. Młyńska 4 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub drogą pocztową, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 stycznia 2019 r.

Aplikacje które wpłyną do Urzędu /liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd/ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe uwagi:

 

Z upoważnienia

Prezydent Miasta Katowice

Bogumił Sobula

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
tel: 32 259-31-85
e-mail: bip@katowice.eu
Administrator:
Sławosz Marcisz
tel: 32 259-33-35
fax: 32 705-49-17
e-mail: bip@katowice.eu

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice