Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top
Zamowienia_formularze_zalaczniki
Zarządzaj uprawnieniamiZarządzaj uprawnieniami

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR (jeżeli dotyczy)(Nie wypełniać w przypadku zawarcia umowy ramowej):
 
NAZWA (jeżeli dotyczy)(Nie wypełniać w przypadku zawarcia umowy ramowej):
 
Postępowanie/część zostało unieważnione
Tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania
 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania
unieważniono zgodnie z art. 93 ustęp 1 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych cyt.: „oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.”Oferta złożona przez  Wykonawcę nr  1   RISER Sp. z o.o. ul. Inwalidów Wojennych 8,
43-603 Jaworzno  na kwotę  4 607 400 zł brutto, przewyższa o 3 308 459,72 zł brutto środki jakie Zamawiający planował przeznaczyć na realizacje zamówienia.  Zamawiający zamierzał  przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia   kwotę 1.298 940,28 zł brutto.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT
 
Waluta:
 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH (jeżeli dotyczy)
liczba otrzymanych ofert
 
w tym
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw
 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej
 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną
 
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT (jeżeli dotyczy)
 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia
Nie
Nazwa:
 
Adres pocztowy:
 
E-mail
 
Miejscowość:
 
Kod pocztowy:
 
Kraj/województwo:
 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą
Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej
Nie
Skrót literowy nazwy państwa
 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej
Nie
Skrót literowy nazwy państwa
 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy
 
Oferta z najniższą ceną/kosztem
 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem
 
Waluta
 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom
 
IV.8) Informacje dodatkowe
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
 
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
tel: 32 259-31-85
e-mail: bip@katowice.eu
Administrator:
Sławosz Marcisz
tel: 32 259-33-35
fax: 32 705-49-17
e-mail: bip@katowice.eu

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."