Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top
Formularze
Zarządzaj uprawnieniamiZarządzaj uprawnieniami

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamieszczanie
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy
Ogłoszenia o zamówieniu
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki
 

Sekcja I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający (jeżeli dotyczy)
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania (jeżeli dotyczy)
Nie
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających (jeżeli dotyczy)
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli dotyczy)
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
 
Informacje dodatkowe:
 
I.1) Nazwa i adres
Nazwa
Miasto Katowice
Krajowy numer identyfikacyjny
 
Adres pocztowy
ul. Młyńska 4
Miejscowość
Katowice
Kod pocztowy
40-098
Państwo
 
Województwo
Śląskie
Tel.
032 25-93-302
Fax
032 705 49 49
E-mail
 
Adres strony internetowej (URL)
Adres profilu nabywcy (jeżeli dotyczy)
 
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne (jeżeli dotyczy)
 
I.2) Rodzaj zamawiającego
Rodzaj zamawiającego
Administracja samorządowa
Inny rodzaj
 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających)
 
I.4) KOMUNIKACJA
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) (jeżeli dotyczy)
http:/bip.katowice.eu
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy)
http:/bip.katowice.eu
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem (jeżeli dotyczy)
 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób
 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób
Oferty należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać na adres podany poniżej
adres
Urząd Miasta Katowice Wydział Inwestycji ul. Warszawska 4, 40-006 Katowice, pok 364
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne (jeżeli dotyczy)
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

Sekcja II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego p.n.: BUDOWA NOCLEGOWNI DLA BEZDOMNYCH MĘŻCZYZN NA TERENIE MIASTA KATOWICE
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy)
BZP.271.1.128.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do
wszystkich części
Nie
tylko jednej części
Nie
maksymalnej liczby części
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części
 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy
 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

I. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych związanych z wykonaniem noclegowni dla bezdomnych mężczyzn w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa noclegowni dla bezdomnych mężczyzn na terenie miasta Katowice”. W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i wykonania 2 obiektów noclegowni dla bezdomnych mężczyzn, w tym:

A. Opracowania dokumentacji projektowej dla budowy 2 obiektów noclegowni dla bezdomnych mężczyzn wraz z zagospodarowaniem terenu i uzyskaniem pozwolenia na budowę zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z późn. zm. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 t.j.)

1) Dokumentacja projektowa winna uwzględniać m. in:

 • dwa budynki w zabudowie kontenerowej/modułowej o powierzchni ok. 400 m2 każdy,

 • zagospodarowanie terenu, w tym m. in. ciągi piesze, dojazd, miejsca postojowe w niezbędnej ilości dla obsługi placówki, zjazd z planowanej zabudowy na ul. Obrońców Westerplatte i przekroczenie istniejącej linii tramwajowej, towarzyszące formy małej architektury,

 • oświetlenie terenu,

 • ogrodzenie terenu,

 • odwodnienie terenu,

 • sieci infrastruktury technicznej niezbędnych do funkcjonowania obiektu w zakresie opracowania,

 • system monitoringu,

 • niezbędną wycinkę drzew i krzewów,

 • niezbędne przekładki i zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego kolidującego z zakresem zamówienia,

 • rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych kolidujących z przedmiotem zamówienia.

2) Dokumentacja projektowa obejmuje (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego): projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych; projekty wykonawcze; informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów,

3) Dokumentacja projektowa powinna zostać opracowana w zakresie:

 1. architektury

 2. rozwiązań konstrukcyjno – budowlanych

 3. robót wykończeniowych

 4. pokrycia dachu

 5. elewacji

 6. odwodnienia obiektu

 7. instalacji i urządzeń wszystkich branż, niezbędnych dla funkcjonowania noclegowni w tym monitoring zewnętrzny i wewnętrzny

 8. projekt aranżacji i wyposażenia obiektu w elementy ruchome ( typu meble, wyposażenie kuchni, pralni i innych pomieszczeń) Uwaga! wyposażenie noclegowni w elementy ruchome będzie przedmiotem odrębnego postępowania

 9. zagospodarowanie terenu, w tym ogrodzenie, oświetlenie

4) Wykonawca, który będzie wykonywał zamówienie winien: opracować dokumentację projektową na podstawie aktualnych przepisów prawa, uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia i wymagane przepisami prawa decyzje, przekazać całość opracowań projektowych w formie papierowej i elektronicznej (na nośniku CD w formacie dwg, ath, xls, pdf). Ponadto dokumentacja powinna zostać przygotowana z uwzględnieniem aktualnych przepisów ustaw –prawo budowlane, o zagospodarowaniu przestrzennym, prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych związanych z w/w ustawami.

B. Wykonania robót budowlanych objętych dokumentacją projektową oraz dostawę, montaż i uruchomienia sprzętu i urządzeń niezbędnych do wykonania robót budowlanych dwóch budynków noclegowni

C. Pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie opracowanej dokumentacji projektowej.

D. Przekazania obiektu do użytkowania przyszłemu użytkownikowi (przy udziale Zamawiającego).


II. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do:

 1. Wykonania robót budowlanych zgodnie z własnym projektem, uzgod­nionym z Zamawiającym i wszystkimi zainteresowanymi podmiotami.

 2. Wszystkie prace powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie zakłócać warunków bytowych w sąsiadujących budynkach mieszkalnych i usługowych.

 3. W czasie prowadzenia robót należy zabezpieczyć dojścia i dojazdy do wszystkich budyn­ków i posesji sąsiadujących z budową.

 4. wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem istniejące uzbrojenie terenu zgodnie z pro­jektem i obowiązującymi normami.

 5. Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia przed zniszczeniem dróg i mostów prowadzących do placu budowy.

 6. Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania wszelkich odpadów zgodnie z usta­wą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987) oraz ustawą z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 519) i do­starczenia Zamawiającemu odpowiednich dokumentów na potwierdzenie spełnienia tych wymogów (karty odpadów).

 7. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wszelkich badań wymaganych prze­pisami lub poleconych przez inspektora nadzoru.

 8. Po zakończeniu robót należy doprowadzić teren budowy do właściwego stanu (pierwot­nego, lub zgodnego z projektem).

 9. Wszystkie wytworzone (powstałe) w trakcie prac odpady , których nie można zaliczyć do odpadów wtórnych należy zutylizować.

 10. Wykonawca zobowiązany jest do urządzenia zaplecza budowy dla potrzeb własnych.

 11. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt:

   • dostawy energii elektrycznej, wody (i odprowadzenie ścieków), ciepła i innych me­diów, a także usunięcia i utylizacji odpadów powstałych w okresie realizacji robót będących przedmiotem zamówienia,

   • utrzymywania terenu i zaplecza budowy w należytym porządku, w stanie wolnym od przeszkód oraz usuwania na bieżąco odpadów i śmieci, systematyczny wywóz gruzu i odpadów budowlanych na koncesjonowane wysypisko odpadów wraz z udo­kumentowaniem tego wywozu.

   • miejsca tymczasowego składowania odpadów i śmieci,

   • wykonania prac zabezpieczeniowych,

   • stałego dozoru terenu i zaplecza budowy.

 1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i uzgodnienia z odpowiednimi służbami Zamawiającego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót, łącznie z wykonaniem dróg dojazdowych, placów utwardzonych i oznakowania (w razie konieczności Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia aktualizacji projektu organizacji ruchu).

 2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt, obsługi geodezyjnej i geolo­gicznej w pełnym zakresie wynikającym z realizacji przedmiotu zamówienia,

 3. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy na własny koszt wszystkich elementów pasa drogowego, które ulegną uszkodzeniu w czasie prowadzenia robót oraz zachowania czy­stości dróg poprzez mycie kół pojazdów przed wyjazdem z terenu lub zaplecza budo­wy,

 4. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi oraz w przeglądzie pogwarancyjnym.

III) Szczegółowy zakres prac określa: Wzór umowy ( załącznik nr 7 do SIWZ) , Formularz cenowy ( załącznik nr 1A do SIWZ) , program funkcjonalno- użytkowy ( załącznik nr 5 do SIWZ ),

IV) Zamówienie nie jest współfinansowane przez Unię Europejską.

V) wymagania wynikające z art. 29 ust. 3A - Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia tj.: czynności związane z robotami budowlanymi w zakresie: robót konstrukcyjno-budowlanych, robót instalacyjnych, elektroenergetycznych. Sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób:

 1. Na etapie postępowania Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie, iż do realizacji zamówienia skieruje osoby wykonujące czynności wskazane powyżej zatrudnione na umowę o pracę z co najmniej minimalnym miesięcznym wynagrodzeniem. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży takiego oświadczenia jego oferta zostanie odrzucona, gdyż nie będzie zgodna z SIWZ.

 2. Na etapie realizacji zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedkładał oświadczenia i  dokumenty w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane powyżej na umowę o pracę z co najmniej minimalnym miesięcznym wynagrodzeniem. Wykaz oświadczeń i dokumentów oraz sankcje za niespełnienie ww. wymogu na etapie wykonywania zamówienia znajdują się we wzorze umowy (załącznik nr 7 do SIWZ).

VI) Wymagania dotyczące projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników (o których mowa w art. 29 ust. 5 i 6 ustawy wynikają z niżej wymienionego aktu prawa Unii Europejskiej: Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych - Tekst Konwencji opublikowany został w Dz. U. z dnia 25 października 2012 r., poz. 1169 Projektowanie winno być zgodne z ww. aktem prawa Unii Europejskiej .

VII) Wykonawca z chwilą przekazania dzieła (tj. wszystkich wymaganych opracowań wykonanych w ramach zamówienia) i w ramach wynagrodzenia za przedmiot zamówienia przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dzieła, w całości i na wyłączność, a także własność nośników, na których utrwalono dzieło i przekazano je Zamawiającemu. Przeniesienie praw, nie będzie ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie.


II.5) Główny kod CPV
45.22.00.00-5
Dodatkowe kody CPV
71.32.00.00-7
44.21.11.00-3
45.21.12.00-1
45.34.20.00-6
45.33.00.00-9
45.31.00.00-3
45.11.12.20-6
 
 
 
 
 
 
 
 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
Wartość bez VAT
1 056 049,01
Waluta
PLN
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów
Okres w miesiącach
9 miesięcy
lub
Okres w dniach
 
lub
Data rozpoczęcia
 
lub
Data zakończenia
 
II.9) Informacje dodatkowe

Terminy pośrednie:

- termin wykonania i dostarczenia do Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej – do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- termin złożenia kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę – do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy.


Sekcja III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (jeżeli dotyczy)
Określenie warunkówInformacje dodatkowe


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna (jeżeli dotyczy)
Określenie warunków

Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości 288.000 PLN.

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż PLN.Informacje dodatkowe
Uwaga! Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski (tabela A), z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do w/w przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa (jeżeli dotyczy)
Określenie warunków

Zamawiający wymaga aby wykonawca spełnił minimalne warunki jn:


1) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi w zakresie opracowania co najmniej 2-ch dokumentacji projektowych w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane obejmujących budowę co najmniej dwóch budynków kubaturowych o powierzchni 300 m2


2) wykonał co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie wykonania co najmniej dwóch budynków kubaturowych o powierzchni 300 m2 w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Uwaga 1 - W przypadku gdy wykonawca  nabył doświadczenie  przy realizacji zamówienia jako członek konsorcjum, to winien  wykazać, że bezpośrednio wykonywał tę część zamówienia  która będzie odpowiadała zakresowi który został określony  przez zamawiającego na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

Uwaga 2- W przypadku gdy  ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie  to warunek określony w punkcie a i/lub warunek określony w pkcie b winien spełnić co najmniej jeden z członków konsorcjum .

Uwaga 3 - jako zamówienia potwierdzające spełnienie warunków zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający rozumie roboty budowlane realizowane (czyli zakończone i odebrane protokołem częściowym lub końcowym) polegające na wykonaniu robót budowlanych o których mowa wyżej - w przypadku gdy zakres robót budowlanych będzie stanowił część robót o szerszym zakresie, wykonawca zobowiązany jest w Wykazie wykonanych robót wyodrębnić rodzajowo i powierzchniowo roboty o których mowa wyżej.


3) dysponował osobami posiadającymi niżej określone kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie oraz wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi tj.: posiadającymi uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie – Prawo Budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a także odpowiadające im ważne uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a, oraz innych przepisów Ustawy - Prawo Budowlane oraz Ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej:


  a) min. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno budowlanej, bez ograniczeń która posiada min 5-cio letnie doświadczenie zawodowe związane z uzyskanymi uprawnieniami i w tym czasie uczestniczyła w projektowaniu co najmniej jednego zespołu budynków modułowych lub kontenerowych

  b) min. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń. W przypadku, gdy wskazana osoba będzie posiadała uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów to winna wykazać, że posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej – inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych.


c) min. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń. W przypadku, gdy wskazana osoba będzie posiadała uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów to winna wykazać, że posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej – inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych.


d) osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Osoba ta powinna wykazać co najmniej 5-letnim doświadczeniem podczas pełnienia funkcji kierownika robót konstrukcyjno- budowlanych lub kierownika budowy i w tym czasie pełniła funkcje kierownika budowy na co najmniej jednej inwestycji obejmującej zespół budynków modułowych lub kontenerowych.


e) osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. W przypadku, gdy wskazana osoba do kierowania robotami sanitarnymi będzie posiadała uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów to winna wykazać, że posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej – inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych. Osoba ta powinna wykazać co najmniej 5-letnim doświadczeniem podczas pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych lub kierownika budowy.


f) osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. W przypadku, gdy wskazana osoba do kierowania robotami elektrycznymi będzie posiadała uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów to winna wykazać, że posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej – inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych bez ograniczeń. Osoba ta powinna wykazać się co najmniej 5-letnim doświadczeniem podczas pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych lub kierownika budowy.


Uwaga 1 - spośród wymienionych osób wyżej wymienionych funkcję kierownika budowy będzie pełniła osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń.

Uwaga 2 - Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji przez jedną osobę (w przypadku posiadania przez nią kilku rodzajów wymaganych uprawnień budowlanych oraz kwalifikacji i doświadczenia).


Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób
Nie
Informacje dodatkowe

 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

 3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5 pkt. 1, 2, 3, 4, 8 Ustawy.

 4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

 5. W przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu oceny czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający  wymaga od wykonawcy, przedłożenia dokumentów, które określają w szczególności:

  1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

  2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

  3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

  4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

 1. Jeśli wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów a podmiot udostępniający swoje zdolności o których mowa w sekcji III.1.3) pkt. 1) lub 2) lub 3) nabył je przy realizacji zamówienia jako członek konsorcjum, to winien wykazać, że bezpośrednio wykonywał tę część zamówienia która odpowiada udostępnianym zdolnościom.  


III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Nie
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Nie
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Nie
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
Tak
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

I. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej zamawiający wymaga od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

Uwaga. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa wyżej  zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy.

II. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający wymaga od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona przedłożenia:

 1. wykaz usług wykonanych, w tym co najmniej dwie dokumentacje projektowe wykonane obejmujące budowę budynków kontenerowych lub modułowych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

  Uwaga. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

 2. wykaz robót budowlanych wykonanych, w tym co najmniej dwóch zamówień polegających na budowie nowych budynków kontenerowych lub modułowych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty,

 3. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.


Uwaga. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI
 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIEWYMIENIONE W PKT III.3) - III.6)

I. Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

1.Ofertę na formularzu oferty, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik do specyfikacji

2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, ze wykonawca:
- nie podlega wykluczeniu z postępowania
- spełnia warunki udziału w postępowaniu 
w formie określonej w załączniku nr 2 i 3 do SIWZ.
3. Jeśli Wykonawca będzie polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;
4.Dowód wniesienia wadium;
5. Kalkulacja ceny ofertowej (zał 1a do SIWZ)

6. W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja) - wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika należy udokumentować dołączeniem pełnomocnictwa podpisanego przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność
 za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania

II. 
1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów

3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

III. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

IV. PODWYKONAWCY - Jeśli wykonanie zamówienia zostanie powierzone podwykonawcom to zastosowanie mają zapisy zawarte we wzorze umowy – załącznik nr 7 do SIWZSekcja IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium
Tak
Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy)

Wykonawca powinien zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium przetargowe w wysokości 21 000 PLN.  

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek
 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych
Nie
Informacje dodatkowe
 
IV.1.5) Wymaga się złożenia oferty wariantowej (jeżeli dotyczy)
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (jeżeli dotyczy)
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
 
albo
albo minimalna liczba wykonawców
 
lub
lub maksymalna liczba wykonawców
 
Kryteria selekcji wykonawców
 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy)
Umowa ramowa będzie zawarta z jednym wykonawcą
Nie
Umowa ramowa będzie zawarta z kilkoma wykonawcami
Nie
Przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej
 
Informacje dodatkowe
 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone informacje dodatkowe dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy)
 
Informacje dodatkowe
 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów
Nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona
 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej
 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia
 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej
 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień)
 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej
 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania
Rodzaj licytacji
 
czas trwania
 
etap nr|czas trwania etapu
 
etap nr|czas trwania etapu
 
etap nr|czas trwania etapu
 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu
Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert
IV.2.2) Kryteria oceny ofert
Cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia
Kryterium|Znaczenie
cena ofertowa|60%
Kryterium|Znaczenie
doświadczenie osób zaangażowanych w realizację zamówienia – roboty budowlane|20%
Kryterium|Znaczenie
doświadczenie osób zaangażowanych w realizację zamówienia – usługi projektowe |20%
Kryterium|Znaczenie
 
Kryterium|Znaczenie
 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne (jeżeli dotyczy)
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty
 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert
Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów)
 
Informacje dodatkowe
 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu
 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody
 
Wstępny harmonogram postępowania
 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań
Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu
 
Informacje dodatkowe
 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty
 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Nie
Informacje dodatkowe
 
IV.4) Licytacja elektroniczna (jeżeli dotyczy)
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania
Rodzaj licytacji
 
czas trwania
 
etap nr|czas trwania etapu
 
etap nr|czas trwania etapu
 
etap nr|czas trwania etapu
 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu
Nie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej
Data i godzina
 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 
Informacje dodatkowe
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian
Zmiany postanowień umowy określone we wzorze umowy - załącznik nr 7 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy)
 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy)
 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Data i godzina
2018-07-18 08:30
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Nie
Wskazać powody
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski
IV.6.3) Termin związania ofertą
Do
 
lub
okres w dniach (od ostatecznego terminu składania ofert)
30 dni
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia
Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe
Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod nr 582031-N-2018 w dniu 02.07.2018 r.
Edytuj
Brak elementów do pokazania w tym widoku listy „Zamowienia_formularze_zalaczniki”.
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
tel: 32 259-31-85
e-mail: bip@katowice.eu
Administrator:
Sławosz Marcisz
tel: 32 259-33-35
fax: 32 705-49-17
e-mail: bip@katowice.eu

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."