Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top
Formularze
Zarządzaj uprawnieniamiZarządzaj uprawnieniami

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamieszczanie
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki
 

Sekcja I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający (jeżeli dotyczy)
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania (jeżeli dotyczy)
Nie
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających (jeżeli dotyczy)
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli dotyczy)
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
 
Informacje dodatkowe:
 
I.1) Nazwa i adres
Nazwa
Miasto Katowice
Krajowy numer identyfikacyjny
 
Adres pocztowy
ul. Młyńska 4
Miejscowość
Katowice
Kod pocztowy
40-098
Państwo
Polska
Województwo
Śląskie
Tel.
032 25-93-302
Fax
032 705 49 49
E-mail
 
Adres strony internetowej (URL)
Adres profilu nabywcy (jeżeli dotyczy)
 
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne (jeżeli dotyczy)
 
I.2) Rodzaj zamawiającego
Rodzaj zamawiającego
Administracja samorządowa
Inny rodzaj
 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających)
 
I.4) KOMUNIKACJA
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) (jeżeli dotyczy)
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy)
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem (jeżeli dotyczy)
 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób
 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób
Oferty należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać na adres podany poniżej
adres
Urząd Miasta Katowice Wydział Inwestycji ul. Warszawska 4, 40-006 Katowice, pok. 364
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne (jeżeli dotyczy)
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

Sekcja II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Rozbudowa instalacji elektroenergetycznej w obiekcie MCK w Katowicach
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy)
BZP.271.1.97.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do
wszystkich części
Nie
tylko jednej części
Nie
maksymalnej liczby części
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części
 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy
 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

I. Zamówienie realizowane jest w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa instalacji elektroenergetycznej w obiekcie MCK w Katowicach” i obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie:

a) instalacji dodatkowych gniazd trójfazowych 400/230V w pomieszczeniach:,

- Foyer Sal Balowych – dwa gniazda 32A,

- Sale Restauracyjne - po jednym gnieździe 63A w Sali,

- Foyer dolnym i górnym Sali Audytoryjnej – po jednym gnieździe 63A w pomieszczeniu,

- Holu górnym – trzy gniazda 63A,

- Antresoli – trzy gniazda 32A,

b) zabudowy rozdzielnic w Salach Wielofunkcyjnych z dwoma zestawami gniazd PowerLock w każdej sali (3 sale),

c) wymiany uszkodzonych floor boxów w Salach Konferencyjnych.

II. Szczegółowy opis przedmiotu zawiera:

a) dokumentacja projektowa (załącznik nr 9 do SIWZ),

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. nr 8 do SIWZ),

c) przedmiar robót (załącznik nr 7 do SIWZ),

d) opis realizacji przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ).
e) wzór umowy (załącznik nr 6 do SIWZ)

III. Na podstawie art. 29 ust. 3A Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane niżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, tj. czynności związane z robotami budowlanymi w zakresie instalacji elektrycznych .

Sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób:


a) Na etapie postępowania Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie, iż do realizacji zamówienia skieruje osoby wykonujące czynności wskazane wyżej  zatrudnione na umowę o pracę z co najmniej minimalnym miesięcznym wynagrodzeniem. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży takiego oświadczenia jego oferta zostanie odrzucona, gdyż nie będzie zgodna z SIWZ.


b) Na etapie realizacji zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedkładał oświadczenia i  dokumenty w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane wyżej  na umowę o pracę z co najmniej minimalnym miesięcznym wynagrodzeniem. Wykaz oświadczeń i dokumentów oraz sankcje za niespełnienie ww. wymogu na etapie wykonywania zamówienia znajdują się we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV
45.00.00.00-7
Dodatkowe kody CPV
45.30.00.00-0
45.31.00.00-3
45.31.10.00-0
45.31.53.00-1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
Wartość bez VAT
809 794,78
Waluta
pln
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów
Okres w miesiącach
3
lub
Okres w dniach
 
lub
Data rozpoczęcia
 
lub
Data zakończenia
 
II.9) Informacje dodatkowe
 

Sekcja III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (jeżeli dotyczy)
Określenie warunków
 
Informacje dodatkowe
 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna (jeżeli dotyczy)
Określenie warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:


 1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości minimum 600 000,00 PLN.


Uwaga! Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski (tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do w/w przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem.

Informacje dodatkowe
 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa (jeżeli dotyczy)
Określenie warunków

Zamawiający wymaga, aby wykonawca spełnił minimalne warunki jn:

I. W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał:

a) co najmniej dwa zadania polegające na budowie w rozumieniu prawa budowlanego układu zasilania obiektów kubaturowych w szczególności rozdzielnic nN   


b) co najmniej jedno zadanie polegające na zabudowie gniazd 400A.

Uwaga 1- w przypadku gdy wykonawca nabył doświadczenie przy realizacji zamówienia jako członek konsorcjum, to winien wykazać, że bezpośrednio wykonywał tę część zamówienia, która będzie odpowiadała zakresowi, który został określony przez zamawiającego na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

Uwaga 2- W przypadku, gdy  ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie  to warunek określony w punkcie I.a) winien spełnić w całości co najmniej jeden z członków konsorcjum. Zamawiający dopuszcza, że jeden z członków konsorcjum spełni warunek określony w punkcie I. a), a warunek w punkcie I.b) spełni inny członek konsorcjum

Uwaga 3 – jako zamówienia potwierdzające spełnienie warunków zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający rozumie roboty budowlane realizowane (czyli zakończone i odebrane protokołem częściowym lub końcowym) polegające na wykonaniu robót budowlanych instalacyjnych, o których mowa wyżej)


II. dysponował osobą posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo Budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

a) osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.

W przypadku, gdy osoba wskazana do kierowania robotami elektrycznymi będzie posiadała uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów to winna wykazać, że posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych bez ograniczeń.

Osoba ta powinna wykazać się co najmniej 5-letnim doświadczeniem podczas pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych lub kierownika budowy lub kierownika robót .


Uwaga 4

Wymóg posiadania 5 letniego doświadczenia dla osób (kierownika budowy), które będą wykonywać zamówienie weryfikowany będzie na etapie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w stosunku do wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą. W ofercie wykonawca oświadcza, że osoby, którymi dysponuje posiadają min. 5 letnie doświadczenie. Poprzez „5-letnie doświadczenie” związane z uzyskaniem uprawnień, Zamawiający rozumie okres faktycznie pełnionej funkcji kierownika robót/kierownika budowy w specjalności, w której posiada uprawnienia i na „Wykazie osób” wykonawca, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów, będzie zobowiązany podać ten okres w miesiącach wraz z informacją o nazwach zrealizowanych projektów/inwestycji i terminach realizacji i pełnionej funkcji.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób
Nie
Informacje dodatkowe

Powołanie się w ofercie na zasoby osób trzecich

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13–23 i ust. 5. pkt. 1, 2,  4, 8 ustawy.

4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

5. W przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu oceny czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający  wymaga od wykonawcy, przedłożenia dokumentów, które określają w szczególności:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

d) czy podmiot na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

6. Jeśli wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, a podmiot udostępniający swoje zdolności,  nabył je przy realizacji zamówienia jako członek konsorcjum, to winien wykazać, że bezpośrednio wykonywał tę część zamówienia, która odpowiada udostępnianym zdolnościom.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Nie
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Nie
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Nie
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Nie
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
Tak
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

I. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona winien przedłożyć:
1. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
4.oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785).

II. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji III.4.I . 1, 2 i 3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejscezamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy,  nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt II, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten winien być wystawiony odpowiednio w terminie jak określono w pkt II.

IV. Zamawiający wymaga od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów:
a/  dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia,

b) niezbędnych dokumentów w celu udowodnienia, że ww. Wykonawca będzie dysponował zasobami mu udostępnionymi w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, że stosunek łączący firmę którą reprezentuję z wykonawcą gwarantuje rzeczywisty dostęp do zasobów mu udostępnionych.

Zamawiający nie będzie wymagał od wykonawcy przedstawienia dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy.

V. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

VI. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. .570 j.t.)

 1. jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, Wykonawca winien wskazać miejsce dostępności tych dokumentów (np. podać nazwę postępowania i wydział prowadzący postępowanie),

 2. jeśli ww. dokumenty można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych w formie elektronicznej to wykonawca na druku oferty wskaże, pod jakimi określonymi adresami są one dostępne. W takim przypadku Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty. Dotyczy to w szczególności informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 700 j.t.) oraz wydruków z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 j.t.).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

I. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej zamawiający wymaga od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona przedłożenia:

- informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;


Uwaga. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa wyżej zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy.

II. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający wymaga od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona przedłożenia:


 1. wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty

 2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Uwaga. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI
 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIEWYMIENIONE W PKT III.3) - III.6)

​Wykonawca zobowiązany jest złożyć:   
1.Ofertę na formularzu oferty, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik do specyfikacji 

2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, ze wykonawca:
- nie podlega wykluczeniu z postępowania
- spełnia warunki udziału w postępowaniu
w formie określonej w załączniku nr 2 i 3 do SIWZ.
3. Jeśli Wykonawca będzie polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;
4.Dowód wniesienia wadium;
5. Kalkulację ceny ofertowej-kosztorys ofertowy
6. W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja) - wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika należy udokumentować dołączeniem pełnomocnictwa podpisanego przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

II.
1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych
podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów

3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

III. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

IV. Podwykonawcy

  1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Jeżeli wykonanie zamówienia zostanie powierzone podwykonawcom to zastosowanie mają zapisy zawarte we wzorze umowy.

  2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby zamawiający powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

  3. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

Sekcja IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium
Tak
Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy)

​Wymagane wadium przetargowe w wysokości

16 000,-zł

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek
 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych
Nie
Informacje dodatkowe
 
IV.1.5) Wymaga się złożenia oferty wariantowej (jeżeli dotyczy)
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (jeżeli dotyczy)
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
 
albo
albo minimalna liczba wykonawców
 
lub
lub maksymalna liczba wykonawców
 
Kryteria selekcji wykonawców
 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy)
Umowa ramowa będzie zawarta z jednym wykonawcą
Nie
Umowa ramowa będzie zawarta z kilkoma wykonawcami
Nie
Przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej
 
Informacje dodatkowe
 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone informacje dodatkowe dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy)
 
Informacje dodatkowe
 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów
Nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona
 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej
 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia
 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej
 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień)
 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej
 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania
Rodzaj licytacji
 
czas trwania
 
etap nr|czas trwania etapu
 
etap nr|czas trwania etapu
 
etap nr|czas trwania etapu
 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu
Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert
IV.2.2) Kryteria oceny ofert
Cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia
Kryterium|Znaczenie
cena ofertowa|60%
Kryterium|Znaczenie
doświadczenie osób wykonujących zamówienie|40%
Kryterium|Znaczenie
 
Kryterium|Znaczenie
 
Kryterium|Znaczenie
 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne (jeżeli dotyczy)
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty
 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert
Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów)
 
Informacje dodatkowe
 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu
 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody
 
Wstępny harmonogram postępowania
 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań
Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu
 
Informacje dodatkowe
 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty
 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Nie
Informacje dodatkowe
 
IV.4) Licytacja elektroniczna (jeżeli dotyczy)
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania
Rodzaj licytacji
 
czas trwania
 
etap nr|czas trwania etapu
 
etap nr|czas trwania etapu
 
etap nr|czas trwania etapu
 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu
Nie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej
Data i godzina
 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 
Informacje dodatkowe
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian
Zmiana postanowień umowy określona została we wzorze - zał. nr 6 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy)
 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy)
 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Data i godzina
2018-05-30 08:30
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Nie
Wskazać powody
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski
IV.6.3) Termin związania ofertą
Do
 
lub
okres w dniach (od ostatecznego terminu składania ofert)
30
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia
Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe
Ogłoszenie opublikowano w BZP pod numerem 557032-N-2018 w dniu 11.05.2018 r.
Edytuj
Brak elementów do pokazania w tym widoku listy „Zamowienia_formularze_zalaczniki”.
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."