Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top
Formularze
Zarządzaj uprawnieniamiZarządzaj uprawnieniami

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

zamieszczanie
obowiązkowe
OGŁOSZENIE DOTYCZY
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
 

SEKCJA I: Zamawiający

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
Nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/ powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania
 
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
Nie
Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzali postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów
 
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych
 
Informacje dodatkowe
 
I.1) NAZWA I ADRES
Nazwa
Miasto Katowice
Krajowy numer identyfikacyjny
 
Adres pocztowy
ul. Młyńska 4
Miejscowość
Katowice
Kod pocztowy
40-098
Państwo
Polska
Województwo
Śląskie
Tel.
032 25-93-302
Faks
032 705 49 49
E-mail
 
Adres strony internetowej (URL)
Adres profilu nabywcy (jeżeli dotyczy)
 
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne (jeżeli dotyczy)
 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Administracja samorządowa
inny rodzaj
 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać, który z zamawiających zawarł umowę)
 

SEKCJA II: Przedmiot zamówienia

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa noclegowni dla bezdomnych mężczyzn na terenie miasta Katowice”.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy)
BZP.271.1.128.2018
II.2) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

I. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych związanych z wykonaniem noclegowni dla bezdomnych mężczyzn w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa noclegowni dla bezdomnych mężczyzn na terenie miasta Katowice”. W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i wykonania 2 obiektów noclegowni dla bezdomnych mężczyzn, w tym:

A. Opracowania dokumentacji projektowej dla budowy 2 obiektów noclegowni dla bezdomnych mężczyzn wraz z zagospodarowaniem terenu i uzyskaniem pozwolenia na budowę zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z późn. zm. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 t.j.)

1) Dokumentacja projektowa winna uwzględniać m. in:

 • dwa budynki w zabudowie kontenerowej/modułowej o powierzchni ok. 400 m2 każdy,

 • zagospodarowanie terenu, w tym m. in. ciągi piesze, dojazd, miejsca postojowe w niezbędnej ilości dla obsługi placówki, zjazd z planowanej zabudowy na ul. Obrońców Westerplatte i przekroczenie istniejącej linii tramwajowej, towarzyszące formy małej architektury,

 • oświetlenie terenu,

 • ogrodzenie terenu,

 • odwodnienie terenu,

 • sieci infrastruktury technicznej niezbędnych do funkcjonowania obiektu w zakresie opracowania,

 • system monitoringu,

 • niezbędną wycinkę drzew i krzewów,

 • niezbędne przekładki i zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego kolidującego z zakresem zamówienia,

 • rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych kolidujących z przedmiotem zamówienia.

2) Dokumentacja projektowa obejmuje (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego): projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych; projekty wykonawcze; informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów,

3) Dokumentacja projektowa powinna zostać opracowana w zakresie:

 1. architektury

 2. rozwiązań konstrukcyjno – budowlanych

 3. robót wykończeniowych

 4. pokrycia dachu

 5. elewacji

 6. odwodnienia obiektu

 7. instalacji i urządzeń wszystkich branż, niezbędnych dla funkcjonowania noclegowni w tym monitoring zewnętrzny i wewnętrzny

 8. projekt aranżacji i wyposażenia obiektu w elementy ruchome ( typu meble, wyposażenie kuchni, pralni i innych pomieszczeń) Uwaga! wyposażenie noclegowni w elementy ruchome będzie przedmiotem odrębnego postępowania

 9. zagospodarowanie terenu, w tym ogrodzenie, oświetlenie

4) Wykonawca, który będzie wykonywał zamówienie winien: opracować dokumentację projektową na podstawie aktualnych przepisów prawa, uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia i wymagane przepisami prawa decyzje, przekazać całość opracowań projektowych w formie papierowej i elektronicznej (na nośniku CD w formacie dwg, ath, xls, pdf). Ponadto dokumentacja powinna zostać przygotowana z uwzględnieniem aktualnych przepisów ustaw –prawo budowlane, o zagospodarowaniu przestrzennym, prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych związanych z w/w ustawami.

B. Wykonania robót budowlanych objętych dokumentacją projektową oraz dostawę, montaż i uruchomienia sprzętu i urządzeń niezbędnych do wykonania robót budowlanych dwóch budynków noclegowni

C. Pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie opracowanej dokumentacji projektowej.

D. Przekazania obiektu do użytkowania przyszłemu użytkownikowi (przy udziale Zamawiającego).


II. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do:

 1. Wykonania robót budowlanych zgodnie z własnym projektem, uzgod­nionym z Zamawiającym i wszystkimi zainteresowanymi podmiotami.

 2. Wszystkie prace powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie zakłócać warunków bytowych w sąsiadujących budynkach mieszkalnych i usługowych.

 3. W czasie prowadzenia robót należy zabezpieczyć dojścia i dojazdy do wszystkich budyn­ków i posesji sąsiadujących z budową.

 4. wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem istniejące uzbrojenie terenu zgodnie z pro­jektem i obowiązującymi normami.

 5. Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia przed zniszczeniem dróg i mostów prowadzących do placu budowy.

 6. Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania wszelkich odpadów zgodnie z usta­wą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987) oraz ustawą z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 519) i do­starczenia Zamawiającemu odpowiednich dokumentów na potwierdzenie spełnienia tych wymogów (karty odpadów).

 7. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wszelkich badań wymaganych prze­pisami lub poleconych przez inspektora nadzoru.

 8. Po zakończeniu robót należy doprowadzić teren budowy do właściwego stanu (pierwot­nego, lub zgodnego z projektem).

 9. Wszystkie wytworzone (powstałe) w trakcie prac odpady , których nie można zaliczyć do odpadów wtórnych należy zutylizować.

 10. Wykonawca zobowiązany jest do urządzenia zaplecza budowy dla potrzeb własnych.

 11. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt:

   • dostawy energii elektrycznej, wody (i odprowadzenie ścieków), ciepła i innych me­diów, a także usunięcia i utylizacji odpadów powstałych w okresie realizacji robót będących przedmiotem zamówienia,

   • utrzymywania terenu i zaplecza budowy w należytym porządku, w stanie wolnym od przeszkód oraz usuwania na bieżąco odpadów i śmieci, systematyczny wywóz gruzu i odpadów budowlanych na koncesjonowane wysypisko odpadów wraz z udo­kumentowaniem tego wywozu.

   • miejsca tymczasowego składowania odpadów i śmieci,

   • wykonania prac zabezpieczeniowych,

   • stałego dozoru terenu i zaplecza budowy.

 1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i uzgodnienia z odpowiednimi służbami Zamawiającego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót, łącznie z wykonaniem dróg dojazdowych, placów utwardzonych i oznakowania (w razie konieczności Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia aktualizacji projektu organizacji ruchu).

 2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt, obsługi geodezyjnej i geolo­gicznej w pełnym zakresie wynikającym z realizacji przedmiotu zamówienia,

 3. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy na własny koszt wszystkich elementów pasa drogowego, które ulegną uszkodzeniu w czasie prowadzenia robót oraz zachowania czy­stości dróg poprzez mycie kół pojazdów przed wyjazdem z terenu lub zaplecza budo­wy,

 4. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi oraz w przeglądzie pogwarancyjnym.

III) Szczegółowy zakres prac określa: Wzór umowy ( załącznik nr 7 do SIWZ) , Formularz cenowy ( załącznik nr 1A do SIWZ) , program funkcjonalno- użytkowy ( załącznik nr 5 do SIWZ ),

IV) Zamówienie nie jest współfinansowane przez Unię Europejską.

V) wymagania wynikające z art. 29 ust. 3A - Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia tj.: czynności związane z robotami budowlanymi w zakresie: robót konstrukcyjno-budowlanych, robót instalacyjnych, elektroenergetycznych. Sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób:

 1. Na etapie postępowania Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie, iż do realizacji zamówienia skieruje osoby wykonujące czynności wskazane powyżej zatrudnione na umowę o pracę z co najmniej minimalnym miesięcznym wynagrodzeniem. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży takiego oświadczenia jego oferta zostanie odrzucona, gdyż nie będzie zgodna z SIWZ.

 2. Na etapie realizacji zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedkładał oświadczenia i  dokumenty w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane powyżej na umowę o pracę z co najmniej minimalnym miesięcznym wynagrodzeniem. Wykaz oświadczeń i dokumentów oraz sankcje za niespełnienie ww. wymogu na etapie wykonywania zamówienia znajdują się we wzorze umowy (załącznik nr 7 do SIWZ).

VI) Wymagania dotyczące projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników (o których mowa w art. 29 ust. 5 i 6 ustawy wynikają z niżej wymienionego aktu prawa Unii Europejskiej: Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych - Tekst Konwencji opublikowany został w Dz. U. z dnia 25 października 2012 r., poz. 1169 Projektowanie winno być zgodne z ww. aktem prawa Unii Europejskiej .

VII) Wykonawca z chwilą przekazania dzieła (tj. wszystkich wymaganych opracowań wykonanych w ramach zamówienia) i w ramach wynagrodzenia za przedmiot zamówienia przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dzieła, w całości i na wyłączność, a także własność nośników, na których utrwalono dzieło i przekazano je Zamawiającemu. Przeniesienie praw, nie będzie ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części
Nie
II.5) Główny kod CPV
45.22.00.00-5
Dodatkowe kody CPV
71.32.00.00-7
44.21.11.00-3
45.21.12.00-1
45.34.20.00-6
45.33.00.00-9
45.31.00.00-3
45.11.12.20-6
 
 
 
 
 
 
 

SEKCJA III: Procedura

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
Nie
III.3) Informacje dodatkowe
 
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
tel: 32 259-31-85
e-mail: bip@katowice.eu
Administrator:
Sławosz Marcisz
tel: 32 259-33-35
fax: 32 705-49-17
e-mail: bip@katowice.eu

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."