Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top
Formularze
Zarządzaj uprawnieniamiZarządzaj uprawnieniami

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

zamieszczanie
obowiązkowe
OGŁOSZENIE DOTYCZY
Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
 

SEKCJA I: Zamawiający

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
Nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/ powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania
 
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
Nie
Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzali postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów
 
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych
 
Informacje dodatkowe
 
I.1) NAZWA I ADRES
Nazwa
Miasto Katowice
Krajowy numer identyfikacyjny
 
Adres pocztowy
ul. Młyńska 4
Miejscowość
Katowice
Kod pocztowy
40-098
Państwo
Polska
Województwo
Śląskie
Tel.
032 25-93-302
Faks
032 705 49 49
E-mail
 
Adres strony internetowej (URL)
 
Adres profilu nabywcy (jeżeli dotyczy)
 
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne (jeżeli dotyczy)
 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Administracja samorządowa
inny rodzaj
 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać, który z zamawiających zawarł umowę)
 

SEKCJA II: Przedmiot zamówienia

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Rozbudowa instalacji elektroenergetycznej w obiekcie MCK w Katowicach
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy)
BZP.271.1.97.2018
II.2) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

I. Zamówienie realizowane jest w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa instalacji elektroenergetycznej w obiekcie MCK w Katowicach” i obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie:

a) instalacji dodatkowych gniazd trójfazowych 400/230V w pomieszczeniach:,

- Foyer Sal Balowych – dwa gniazda 32A,

- Sale Restauracyjne - po jednym gnieździe 63A w Sali,

- Foyer dolnym i górnym Sali Audytoryjnej – po jednym gnieździe 63A w pomieszczeniu,

- Holu górnym – trzy gniazda 63A,

- Antresoli – trzy gniazda 32A,

b) zabudowy rozdzielnic w Salach Wielofunkcyjnych z dwoma zestawami gniazd PowerLock w każdej sali (3 sale),

c) wymiany uszkodzonych floor boxów w Salach Konferencyjnych.

II. Szczegółowy opis przedmiotu zawiera:

a) dokumentacja projektowa (załącznik nr 9 do SIWZ),

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. nr 8 do SIWZ),

c) przedmiar robót (załącznik nr 7 do SIWZ),

d) opis realizacji przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ).
e) wzór umowy (załącznik nr 6 do SIWZ)

III. Na podstawie art. 29 ust. 3A Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane niżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, tj. czynności związane z robotami budowlanymi w zakresie instalacji elektrycznych .

Sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób:


a) Na etapie postępowania Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie, iż do realizacji zamówienia skieruje osoby wykonujące czynności wskazane wyżej  zatrudnione na umowę o pracę z co najmniej minimalnym miesięcznym wynagrodzeniem. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży takiego oświadczenia jego oferta zostanie odrzucona, gdyż nie będzie zgodna z SIWZ.


b) Na etapie realizacji zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedkładał oświadczenia i  dokumenty w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane wyżej  na umowę o pracę z co najmniej minimalnym miesięcznym wynagrodzeniem. Wykaz oświadczeń i dokumentów oraz sankcje za niespełnienie ww. wymogu na etapie wykonywania zamówienia znajdują się we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części
Nie
II.5) Główny kod CPV
45.00.00.00-7
Dodatkowe kody CPV
45.30.00.00-0
45.31.00.00-3
45.31.10.00-0
45.31.53.00-1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEKCJA III: Procedura

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
Nie
III.3) Informacje dodatkowe
 
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."