Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top
Formularze
Zarządzaj uprawnieniamiZarządzaj uprawnieniami

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

zamieszczanie
obowiązkowe
OGŁOSZENIE DOTYCZY
Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
 

SEKCJA I: Zamawiający

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
Nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/ powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania
 
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
Nie
Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzali postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów
 
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych
 
Informacje dodatkowe
 
I.1) NAZWA I ADRES
Nazwa
Miasto Katowice
Krajowy numer identyfikacyjny
 
Adres pocztowy
ul. Młyńska 4
Miejscowość
Katowice
Kod pocztowy
40-098
Państwo
 
Województwo
Śląskie
Tel.
032 25-93-302
Faks
032 705 49 49
E-mail
 
Adres strony internetowej (URL)
 
Adres profilu nabywcy (jeżeli dotyczy)
 
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne (jeżeli dotyczy)
 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Administracja samorządowa
inny rodzaj
 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać, który z zamawiających zawarł umowę)
 

SEKCJA II: Przedmiot zamówienia

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Świadczenie usług przeglądu i konserwacji instalacji i urzadzeń audio-video w budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy)
BZP.271.1.57.2018
II.2) Rodzaj zamówienia
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

Świadczenie usług polegających na dokonaniu okresowych przeglądów i konserwacji urządzeń i instalacji systemu prezentacji obrazu, prezentacji pisma, systemu nagłośnienia, systemu centralnego sterowania, systemu wideokonferencyjnego, systemu tłumaczeń symultanicznych oraz systemu prezentacji informacji dla Międzynarodowego Centrum Kongresowym w Katowicach.


II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części
Nie
II.5) Główny kod CPV
50.30.00.00-8
Dodatkowe kody CPV
50.31.20.00-5
50.32.41.00-3
50.34.00.00-0
50.34.30.00-4
50.34.30.00-1
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEKCJA III: Procedura

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
Nie
III.3) Informacje dodatkowe
 
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
tel: 32 259-31-85
e-mail: bip@katowice.eu
Administrator:
Sławosz Marcisz
tel: 32 259-33-35
fax: 32 705-49-17
e-mail: bip@katowice.eu

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."