Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top
Formularze SIMAP
Zarządzaj uprawnieniamiZarządzaj uprawnieniami

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Wyniki postępowania

SEKCJA I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Oficjalna nazwa
Miasto Katowice
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany)
 
Adres pocztowy
ul. Młyńska 4
Miejscowość
Katowice
Kod NUTS
 
Kod pocztowy
40-098
Państwo
Polska
Osoba do kontaktów
 
Tel.
032 25-93-302
E-mail
 
Faks
032 705 49 49
Adresy internetowe
Główny adres (URL)
Adres profilu nabywcy (URL)
 
I.2) Wspólne zamówienie
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
Tak
W przypadku wspólnego zamówienia obejmującego kilka państw – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych
 
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca
Nie
I.5) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Tak
Obrona
Nie
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Nie
Środowisko
Nie
Sprawy gospodarcze i finansowe
Nie
Zdrowie
Nie
Budownictwo i obiekty komunalne
Nie
Ochrona socjalna
Nie
Rekreacja, kultura i religia
Nie
Edukacja
Nie
Inny: (proszę określić)
Nie
Inny główny przedmiot działalności
 

SEKCJA II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa
Wykonanie usług w zakresie opracowania dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna.
Numer referencyjny
 BZP.271.1.126.2016
II.1.2) Główny kod CPV
71.32.00.00-7
Uzupełniający kod CPV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4) Krótki opis
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla przebudowy i budowy układu drogowego wraz zlinią tramwajową od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późn. zm. dla wymaganego zakresu robót.
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części
Nie
II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość
1.498.500,00
Waluta
PLN
albo
Najniższa oferta brana pod uwagę
 
Najdroższa oferta brana pod uwagę
 
Waluta
 

SEKCJA IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury
IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta
Procedura przyspieszona
Nie
Uzasadnienie
 
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Nie
Ustanowiono dynamiczny systemu zakupów
Nie
IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną
Nie
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
Tak
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S
2016/s 185-331975
IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów opublikowanego w ramach powyższego ogłoszenia o zamówieniu
Nie
IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego
Instytucja zamawiająca nie udzieli dalszych zamówień na podstawie powyższego wstępnego ogłoszenia informacyjnego
Nie

SEKCJA V: Udzielenie zamówienia

SEKCJA VI: Informacje uzupełniające

VI.3) Informacje dodatkowe
Postępowanie  przeprowadzone przez Wspólnych zamawiających na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych: Miasto Katowice, w imieniu którego postępowanie prowadzi Wydział Inwestycji Adres: 40-006 Katowice, ul. Warszawska 4 oraz TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A., 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5. Zgodnie z zawartą Umowa o współpracy do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia dla wspólnych zamawiających zostało upoważnione Miasto Katowice.
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa
Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy
ul. Postępu 17 A
Miejscowość
Warszawa
Kod pocztowy
02-676
Państwo
Polska
Tel.
+48224587801
Adres internetowy: (URL)
Faks
+48224587800
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa
 
Adres pocztowy
 
Miejscowość
 
Kod pocztowy
 
Państwo
 
E-mail
 
Tel.
 
Adres internetowy: (URL)
 
Faks
 
VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań
W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach Działu VI ustawy Pzp . 1.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli korzystano ze środków, o których mowa w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albo wterminie 15 dni – w pozostałych przypadkach. 2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dz.U.U.E lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa
Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy
ul. Postępu 17 A
Miejscowość
Warszawa
Kod pocztowy
02-676
Państwo
Polska
Tel.
+48224587801
Adres internetowy: (URL)
Faks
+48224587800
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia
 

Załącznik D1: Zamówienia ogólne

Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

(należy wybrać odpowiednią opcję i dodać wyjaśnienie
1. Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji zgodnie z art. 32 dyrektywy 2014/24/UE
Nie
Brak ofert lub brak odpowiednich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na
Nie
Brak ofert lub brak odpowiednich ofert w odpowiedzi na
 
Produkty będące przedmiotem zamówienia są wytwarzane wyłącznie do celów prac badawczych, doświadczalnych, naukowych lub rozwojowych, zgodnie z warunkami określonymi w dyrektywie (wyłącznie dla dostaw)
Nie
Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu
Nie
brak konkurencji ze względów technicznych
Nie
zamówienie mające na celu stworzenie lub nabycie niepowtarzalnego dzieła sztuki lub wykonania artystycznego
Nie
ochrona praw wyłącznych, łącznie z prawami własności intelektualnej
Nie
Ze względu na wystąpienie pilnej konieczności spowodowanej wydarzeniami, których instytucja zamawiająca nie mogła przewidzieć, oraz zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie
Nie
Dodatkowe dostawy realizowane przez pierwotnego dostawce zamawiane zgodnie z warunkami ścisłe określonymi w dyrektywie
Nie
Nowe roboty budowlane/usługi, będące powtórzeniem istniejących robót budowlanych/usług oraz zamówione zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie
Nie
Zamówienie na usługi, które zostanie udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców przeprowadzonego konkursu
Nie
Dostawy towarów notowanych i nabywanych na rynku towarowym
Nie
Nabycie dostaw lub usług na szczególnie korzystnych warunkach
Nie
od dostawcy, który definitywnie likwiduje swoja działalność
Nie
od syndyków masy upadłościowej lub likwidatorów, też w wyniku układu z wierzycielem lub podobnej procedury przewidzianej przez krajowe przepisy lub regulacje
Nie
2. Inne uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.Urz. UE
Nie
Zamówienie nie jest objęte zakresem stosowania dyrektywy
Nie
3. Wyjaśnienie
 
Edytuj
 85Sekcja V
  
 87Sekcja II
  
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."