Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Prezydent Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40- 098 Katowice

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor – w Referacie Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych, Rolnego, Leśnego oraz Opłaty Skarbowej w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych.

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 3 – letni staż pracy,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 • bardzo dobra znajomość przepisów:
  • ustawy Ordynacja podatkowa,
  • ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
 • biegła obsługa programów komputerowych: MS Office i Open Office.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe i motywacja do pracy na podobnym stanowisku,
 • umiejętność pracy w zespole i z klientem zewnętrznym,
 • umiejętność redagowania pism urzędowych,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • dyspozycyjność.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • prowadziła postępowania podatkowe w zakresie podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych, w tym wydawała decyzje w sprawach określania wysokości zobowiązania w podatku od środków transportowych,
 • prowadziła postępowania odwoławcze w związku ze złożonymi zażaleniami, skargami,
 • prowadziła korespondencję dotyczącą prowadzonych agend,
 • dokonywała zapisów w ewidencji podatkowej na podstawie składanych przez podatników deklaracji i korekt deklaracji podatkowych.

Warunki pracy:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy – Katowice, ul. Francuska 70, III piętro - budynek wyposażony w windę,
 • praca: przy komputerze, pod presją czasu, wymagająca umiejętności systematycznego realizowania spraw oraz bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z klientami zewnętrznymi oraz pracownikami innych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta.

Wskaźnik zatrudnienia:

​W czerwcu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Katowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających okres minimum 3-letniego stażu pracy /zatrudnienie tylko w ramach stosunku pracy/,
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr OZ/84/2018 na stanowisko urzędnicze – inspektor – w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych" osobiście w sekretariacie Wydziału Organizacji i Zarządzania pokój 302 ul. Młyńska 4 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub drogą pocztową, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lipca 2018 r. Aplikacje które wpłyną do Urzędu /liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd/ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe uwagi:


Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Katowice

Bogumił Sobula

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
tel: 32 259-31-85
e-mail: bip@katowice.eu
Administrator:
Sławosz Marcisz
tel: 32 259-33-35
fax: 32 705-49-17
e-mail: bip@katowice.eu

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice