Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Prezydent Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40- 098 Katowice

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor – w Referacie Mapy Numerycznej w Wydziale Geodezji.

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie:
  • wyższe o kierunku lub specjalności geodezja, lub
  • średnie geodezyjne i minimum 3-letni staż pracy,
 • udokumentowane minimum roczne doświadczenie zawodowe  w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego lub na stanowiskach administracyjnych w organach administracji publicznej, 
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 • dobra znajomość przepisów ustawy:
  • Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z rozporządzeniami wykonawczymi,
  • Kodeks postępowania administracyjnego,
 • umiejętność obsługi programów biurowych Word, Excel – w stopniu dobrym.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność redagowania pism urzędowych,
 • umiejętność korzystania ze zbioru dokumentów oraz bazy danych elektronicznej księgi wieczystej,
 • znajomość oprogramowania GIS (w szczególności firmy ESRI),
 • znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy, systematyczność, skrupulatność,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • gromadziła, aktualizowała i prowadziła powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny,
 • tworzyła, prowadziła i udostępniała bazy danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10 oraz ust. 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • rejestrowała opracowania geodezyjne i kartograficzne,
 • odpowiadała za utrzymywanie aktualnych zbiorów informacji zawartych w obligatoryjnych bazach danych,
 • pozyskiwała nowe dane wzbogacające istniejący zasób, dokonywała oceny stanu zasobu oraz wnioskowała o potrzeby wykonania robót.

Warunki pracy:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy – Katowice   ul. Francuska 70  /budynek wyposażony w windę/,
 • praca przy stanowisku komputerowym, pod presją czasu wymagająca współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami Miasta zlokalizowanymi w różnych budynkach na terenie Katowic. Praca wymagająca telefonicznego i bezpośredniego kontaktu z klientami oraz jednostkami wykonawstwa geodezyjnego. Konieczność opanowania biegłej obsługi systemów informatycznych: do prowadzenia pzgik, obiegu dokumentów.                               

Wskaźnik zatrudnienia:

​W czerwcu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Katowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • list motywacyjny – odręcznie podpisany,
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • w przypadku wykształcenia średniego - kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o aktualnym zatrudnieniu potwierdzających okres wymaganego 3-letniego stażu pracy /zatrudnienie tylko w ramach stosunku pracy/, 
 • kserokopie dokumentów potwierdzających okres minimum rocznego doświadczenia zawodowego w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego lub na stanowiskach administracyjnych w organach administracji publicznej /przez   doświadczenie zawodowe rozumie się zatrudnienie w ramach stosunku pracy, realizowanie umów cywilnoprawnych, prowadzenie działalności gospodarczej albo praktyki i staże/,
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr OZ/81/2018 na stanowisko urzędnicze – podinspektor – w Wydziale Geodezji" w sekretariacie Wydziału Organizacji i Zarządzania pokój 302 ul. Młyńska 4 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub drogą pocztową, w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 19 lipca  2018 r.

Aplikacje które wpłyną do Urzędu /liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd/ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe uwagi:Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Katowice

                Bogumił Sobula

                Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice

                                                                              

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
tel: 32 259-31-85
e-mail: bip@katowice.eu
Administrator:
Sławosz Marcisz
tel: 32 259-33-35
fax: 32 705-49-17
e-mail: bip@katowice.eu

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice