Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Prezydent Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40- 098 Katowice

poszukuje kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor – w Referacie Ustanawiania Praw do Nieruchomości w Wydziale Gospodarki Mieniem.

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: administracja, geodezja, gospodarka/zarządzanie nieruchomościami,
 • minimum 3 – letni staż pracy,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 • dobra znajomość przepisów:
  • ustawy o gospodarce nieruchomościami,
  • Kodeksu cywilnego – Księgi I - III,
  • ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • biegła umiejętność obsługi programów komputerowych Open Office i MS Office (Word, Excel).

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie podyplomowe w zakresie gospodarki nieruchomościami,
 • doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach samorządu terytorialnego lub w zakresie obrotu, zarządu nieruchomościami,
 • umiejętność redagowania pism urzędowych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • systematyczność, rzetelność, kreatywność, komunikatywność.​

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • prowadziła sprawy związane z udostępnianiem nieruchomości Miasta i Skarbu Państwa pod infrastrukturę techniczną,
 • prowadziła sprawy związane z udostępnianiem nieruchomości Miasta i Skarbu Państwa w formie użyczenia,
 • prowadziła postępowania w zakresie wydawania zgód na budowę w granicy z nieruchomościami Miasta i Skarbem Państwa,
 • podejmowała czynności na okoliczność aktualizacji danych w ewidencji gruntów i budynków
  w zakresie prowadzonych spraw,
 • uczestniczyła w prowadzeniu sprawozdawczości i planowaniu w Referacie Ustanawiania Praw do Nieruchomości,
  w zakresie zadań własnych gminy, powiatu oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Warunki pracy:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy – Katowice ul. Młyńska 4, VI piętro /budynek wyposażony w windę/,
 • praca: przy stanowisku komputerowym, wymagająca bezpośredniego oraz telefonicznego kontaktu z klientem oraz współpracy z innymi komórkami i jednostkami Urzędu Miasta Katowice, zlokalizowanymi w różnych budynkach.

Wskaźnik zatrudnienia:

​W czerwcu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Katowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny oraz danych kontaktowych (dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/default.aspx?idt=369&menu=732 lub w Urzędzie Miasta Katowice),
 • list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o aktualnym zatrudnieniu potwierdzających okres wymaganego 3-letniego stażu pracy /zatrudnienie tylko w ramach stosunku pracy/,
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr OZ/80/2018 na stanowisko urzędnicze – inspektor – w Wydziale Gospodarki Mieniem" osobiście w sekretariacie Wydziału Organizacji i Zarządzania pokój 302 ul. Młyńska 4 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub drogą pocztową, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lipca 2018 r.

Aplikacje które wpłyną do Urzędu /liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd/ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe uwagi:


Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Katowice

Bogumił Sobula
Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
tel: 32 259-31-85
e-mail: bip@katowice.eu
Administrator:
Sławosz Marcisz
tel: 32 259-33-35
fax: 32 705-49-17
e-mail: bip@katowice.eu

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice