Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Prezydent Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40- 098 Katowice

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor – w Referacie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Wydziale Obsługi Inwestorów.

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie wyższe,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 • dobra znajomość przepisów:
  • ustawy o samorządzie gminnym,
  • Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
  • ustawy o gospodarce nieruchomościami,
  • ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • bardzo dobra umiejętność obsługi programów komputerowych /MS Office, Internet, poczta elektroniczna/, 

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Prawa zamówień publicznych,
 • znajomość problematyki związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych ArcGIS,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • udzielała pomocy w procedurach inwestycyjnych w ramach Urzędu Miasta Katowice dla inwestorów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym: pomoc w procedurach związanych z zakładaniem działalności gospodarczej oraz w innych procedurach administracyjnych związanych z realizacją inwestycji na terenie Miasta Katowice,
 • pełniła funkcję opiekuna inwestora,
 • współorganizowała szkolenia, warsztaty dla osób planujących założyć firmę w Katowicach lub osób prowadzących działalność w Katowicach,
 • współpracowała z instytucjami otoczenia biznesu, instytucjami rynku pracy, szkolnictwem,
 • uczestniczyła w przygotowywaniu kompleksowej informacji dla inwestorów – pomagała w wyborze właściwego miejsca na lokalizację inwestycji: terenu inwestycyjnego lub lokalu użytkowego,
 • współprowadziła platformę informacyjną nt. przedsiębiorczości i działalności start-upowej w Katowicach,
 • współorganizowała wydarzenia gospodarcze dla inwestorów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
 • udzielała informacji na temat inicjatyw związanych z działalnością mikro, małych i średnich przedsiębiorstw np. kongresy, konferencje, fora, konkursy,

Warunki pracy:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy – Katowice, ul. Francuska 70, XII piętro /budynek wyposażony w windę/,
 • praca:  przy stanowisku komputerowym, często poza wskazanym wyżej miejscem pracy /udział w spotkaniach z inwestorami/ wymagająca współpracy z innymi komórkami Urzędu Miasta i jednostkami Miasta Katowice zlokalizowanymi w różnych budynkach na terenie Katowic.

Wskaźnik zatrudnienia:

W czerwcu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Katowice, w rozumieniu przepisów  o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr OZ/79/2018 na stanowisko urzędnicze – podinspektor – w Referacie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Wydziale Obsługi Inwestorów" w sekretariacie Wydziału Organizacji i Zarządzania pokój 302 ul. Młyńska 4 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub drogą pocztową, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lipca 2018 r.

Aplikacje które wpłyną do Urzędu /liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd/ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe uwagi:

 

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Katowice

Bogumił Sobula

Pierwszy  Wiceprezydent Miasta Katowice

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
tel: 32 259-31-85
e-mail: bip@katowice.eu
Administrator:
Sławosz Marcisz
tel: 32 259-33-35
fax: 32 705-49-17
e-mail: bip@katowice.eu

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice