Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Prezydent Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40- 098 Katowice

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor – w Referacie Inwentaryzacyjnym w Wydziale Księgowo-Rachunkowym.

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie średnie o profilu ekonomicznym,
 • minimum 3 – letni staż pracy,
 • udokumentowane minimum 6 - miesięczne doświadczenie zawodowe w księgowości,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 • dobra znajomość przepisów:
  • ustawy o rachunkowości,
  • rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
 • biegła obsługa komputera w zakresie MS Office i Open Office.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność redagowania pism urzędowych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • dyspozycyjność.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • prowadziła korespondencje w sprawie różnic inwentaryzacyjnych,
 • dokonywała analizy i oceny powstałych różnic inwentaryzacyjnych w oparciu m. in. o złożone wyjaśnienia oraz proponowała rozwiązania co do sposobu ich kwalifikowania oraz rozliczania,
 • sporządzała protokoły z rozliczania inwentaryzacji,
 • przeprowadzała inwentaryzacje w drodze spisu z natury oraz inwentaryzacje metodą potwierdzania salda (potocznie zwane weryfikacją dokumentów w ramach inwentaryzacji ciągłej), w przypadku nieobecności członka/ów zespołu spisowego.

Warunki pracy:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy – Katowice,  ul. Rynek 1  - III piętro -   budynek jest wyposażony w windę, 
 • praca pod presją czasu, przy komputerze oraz w terenie przy spisie z natury, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności oraz bezpośredniego kontaktu z pracownikami innych komórek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Urzędu.

Wskaźnik zatrudnienia:

​W czerwcu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Katowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających okres minimum 3-letniego stażu pracy /zatrudnienie tylko w ramach stosunku pracy/,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających okres minimum 6 - miesięcznego doświadczenia zawodowego w księgowości  /przez doświadczenie zawodowe rozumie się staż pracy, realizowanie umów cywilnoprawnych, prowadzenie działalności gospodarczej albo praktyki i staże/,  
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr OZ/78/2018 na stanowisko urzędnicze – podinspektor – w Referacie Inwentaryzacyjnym  w Wydziale Księgowo-Rachunkowym" w sekretariacie Wydziału Organizacji i Zarządzania pokój 302 ul. Młyńska 4 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub drogą pocztową, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lipca 2018 r.

Aplikacje które wpłyną do Urzędu /liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd/ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe uwagi:

 

 

                                                                                                  Z   upowaznienia

Prezydenta Miasta Katowice 
                                                                                                                                              Bogumił Sobula Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice

 

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
tel: 32 259-31-85
e-mail: bip@katowice.eu
Administrator:
Sławosz Marcisz
tel: 32 259-33-35
fax: 32 705-49-17
e-mail: bip@katowice.eu

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice