Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Prezydent Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40- 098 Katowice

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor – w Referacie Budynków i Dróg w Wydziale Budynków i Dróg.

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie wyższe – preferowany kierunek lub specjalność: ekonomia, finanse, rachunkowość, gospodarka nieruchomościami, administracja,
 • minimum 3 – letni staż pracy,
 • minimum 3 –miesięczne doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 • bardzo dobra znajomość przepisów:
 • ustawy o finansach publicznych,
 • ustawy o samorządzie gminnym,
 • dobra znajomość przepisów:
  • ustawy o ochronie praw lokatorów,
  • ustawy o mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
  • ustawy o rachunkowości,
  • Kodeksu postępowania administracyjnego
 • biegła umiejętność obsługi programów komputerowych w zakresie Open Office, Internet oraz Excel – dobra znajomość.

Wymagania dodatkowe:

 • samodzielność, komunikatywność, systematyczność, bezkonfliktowość,
 • umiejętność sporządzania i redagowania pism urzędowych,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • odporność na stres.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • opracowywała plany finansowe dochodów i wydatków budżetowych oraz sporządzała sprawozdania opisowo-analityczne
  z wykonania budżetu Wydziału,
 • stale współpracowała z podległymi Wydziałowi jednostkami organizacyjnymi pod kątem prowadzonej polityki finansowej,
 • odpowiedzialna za wprowadzanie korekt oraz zmian w budżecie,
 • sporządzała sprawozdania finansowe zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami oraz sprawozdania z wykonania uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta,
 • odpowiedzialna za bieżące realizowanie faktur będących w dyspozycji Wydziału oraz dokonywanie wypłat odszkodowań z tytułu zawartych ugód,
 • opracowywała pisma i realizowała wnioski dla Rady Miasta i jednostek samorządowych,
 • przeprowadzała kontrolę zarządczą w podległych Wydziałowi jednostkach,
 • przeprowadzała analizę oświadczeń wierzycieli oraz umów w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności należności czynszowych od dłużników,
 • sporządzała umowy dotyczące spłaty odszkodowań wypłaconych przez Miasto podmiotom zewnętrznym z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego osobom z uprawniającym do tego wyrokiem sądowym,
 • prowadziła rejestry wynikające z obowiązujących przepisów w zakresie ewidencji środków finansowych w Wydziale,
 • weryfikowała dokumentację przedłożoną przez jednostkę organizacyjną dotyczącą wydawania decyzji odnośnie rozpatrzenia spraw związanych z zadłużeniem o charakterze publiczno-prawnym.

Warunki pracy:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy – Katowice, Rynek 1 - budynek wyposażony w windę,
 • praca: przy komputerze, pod presją czasu, wymagająca bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z klientem. 

Wskaźnik zatrudnienia:

​W czerwcu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Katowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających okres minimum 3-letniego stażu pracy /zatrudnienie tylko w ramach stosunku pracy/,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających okres minimum 3 - miesięcznego doświadczenia zawodowego w jednostkach samorządu terytorialnego /przez doświadczenie zawodowe rozumie się zatrudnienie w ramach stosunku pracy, realizowanie umów cywilnoprawnych, prowadzenie działalności gospodarczej albo praktyki i staże/,
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

​w zamkniętej kopercie ofertę z adnotacją: „Nabór Nr OZ/77/2018 na stanowisko urzędnicze – inspektor – w Referacie Budynków i Dróg w Wydziale Budynków i Dróg" w sekretariacie Wydziału Organizacji i Zarządzania pokój 302 ul. Młyńska 4 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub drogą pocztową, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lipca 2018 r.

Dodatkowe uwagi:


Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Katowice

                                                                                   Bogumił Sobula

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
tel: 32 259-31-85
e-mail: bip@katowice.eu
Administrator:
Sławosz Marcisz
tel: 32 259-33-35
fax: 32 705-49-17
e-mail: bip@katowice.eu

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice