Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Prezydent Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40- 098 Katowice

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor – w Referacie Rejestracji Mieszkańców Katowice-Wschód w Wydziale Spraw Obywatelskich.

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie wyższe – kierunek preferowany administracja,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 • bardzo dobra znajomość przepisów:
  • ustawy o ewidencji ludności,
  • Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • dobra znajomość przepisów:
  • ustawy o samorządzie gminnym,
  • Kodeksu wyborczego w zakresie rejestru wyborców,
 • umiejętność obsługi programów Open Office  – w stopniu dobrym.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność sporządzania i redagowania pism urzędowych,
 • systematyczność, samodzielność, komunikatywność,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność pracy w zespole i bezkonfliktowość.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • aktualizowała rejestr mieszkańców,
 • udostępniała dane z rejestru mieszkańców,
 • aktualizowała rejestr wyborców,
 • sporządzała i aktualizowała spisy wyborców,
 • brała udział w postępowaniach administracyjnych z zakresu ewidencji ludności,
 • przyjmowała zgłoszenia meldunkowe,
 • wydawała zaświadczenia z prowadzonych rejestrów,
 • wykonywała zadania związane z bezpośrednią obsługą klienta zewnętrznego na stanowisku w Biurze Obsługi Mieszkańców,

Warunki pracy:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy – Katowice,   ul. Młyńska 4 - I piętro - budynek wyposażony w windę,
 • praca:  przy komputerze oraz w terenie, wymagająca stałego telefonicznego i bezpośredniego kontaktu z klientem zewnętrznym. Możliwe wykonywanie zadań w dni wolne od pracy oraz poza ustalonymi godzinami pracy.

Wskaźnik zatrudnienia:

​W maju 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Katowice, w rozumieniu przepisów  o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny oraz danych kontaktowych (dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/default.aspx?idt=369&menu=732 lub w Urzędzie Miasta Katowice),
 • list motywacyjny -  odręcznie podpisany,
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr OZ/76/2018 na stanowisko urzędnicze – podinspektor – w Wydziale Spraw Obywatelskich" w sekretariacie Wydziału Organizacji i Zarządzania pokój 302 ul. Młyńska 4 od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7.30 do 15.30  lub drogą pocztową, w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2018 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu /liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd/ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.   

Dodatkowe uwagi:

 

Z upoważnienia  

Prezydenta Miasta Katowice

Bogumił Sobula

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice

 

 


Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
tel: 32 259-31-85
e-mail: bip@katowice.eu
Administrator:
Sławosz Marcisz
tel: 32 259-33-35
fax: 32 705-49-17
e-mail: bip@katowice.eu

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice