Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Prezydent Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40- 098 Katowice

poszukuje kandydata na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - kierownik referatu - w Referacie Lokali Mieszkalnych  w Wydziale Budynków i Dróg.

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności: ekonomia, administracja, prawo, gospodarka nieruchomościami, 
 • minimum 4-letni staż pracy /do stażu wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych/,
 • udokumentowane minimum roczne doświadczenie w zakresie kierowania zespołem /stanowisko kierownicze lub pełnienie obowiązków kierownika/,    
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 • bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, w części dotyczącej najmu lokali,
 • dobra znajomość przepisów:
   • ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
   • ustawy o własności lokali,
   • ustawy o pracownikach samorządowych,
   • Kodeks postepowania administracyjnego,
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office/Open Office, internetu

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność kierowania zespołem i zdolności organizacyjne,
 • samodzielność,
 • dyspozycyjność,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • kierowała pracą Referatu Lokali Mieszkalnych,
 • przygotowywała projekty uchwał w sprawie przyjęcia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice,
 • przygotowywała projekty zarządzeń w sprawie wydzielenia lokali socjalnych z mieszkaniowego zasobu miasta Katowice,
 • kontrolowała prace wykonywane przez pracowników ww. Referatu Lokali Mieszkalnych,
 • kontrolowała zadysponowanie kart wolnych lokali mieszkalnych,
 • przygotowywała listy przydziału lokali socjalnych i lokali na czas nieoznaczony,
 • przygotowywała listy przydziału lokali zamiennych,
 • przygotowywała listy lokali przeznaczonych do wynajęcia po przeprowadzeniu remontu przez przyszłego najemcę i kontrolowała rozpatrzenie wniosków,
 • przygotowywała wskazania przyszłych najemców lokali stanowiących mieszkaniowy zasób KTBS Sp. z o. o.,
 • przeprowadzała przetargi na ustalenie stawek czynszu za najem wolnych lokali mieszkalnych,
 • przygotowywała wykaz lokali do wynajęcia poza przetargiem,
 • kontrolowała działanie systemu e-lokale,
 • prowadziła dokumentację związaną z pracą Referatu Lokali Mieszkalnych,
 • współpracowała z innymi referatami w zakresie gospodarki mieszkaniowym zasobem miasta Katowice,
 • współpracowała z Komunalnym Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach w sprawach związanych
  z gospodarką mieszkaniową,
 • współpracowała z Katowickim Towarzystwem Budownictwa społecznego Sp. z o. o. w sprawach związanych z zasiedleniem lokali mieszkalnych,
 • prowadziła nadzór nad archiwizacją dokumentów dotyczących zakresu działania Referatu Lokali Mieszkalnych.

   

Warunki pracy:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy – Katowice, Rynek 1  /budynek wyposażony w windę/,
 • praca: przy komputerze, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności oraz bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z klientem, innymi komórkami Urzędu Miasta Katowice i jednostkami organizacyjnymi Miasta Katowice.

Wskaźnik zatrudnienia:

​W maju 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Katowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • list motywacyjny - podpisany odręcznie,
 • kserokopia odpisu dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających okres minimum 4-letniego stażu pracy /zatrudnienie w ramach stosunku pracy/  bądź dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust 4 pkt 1 ustawy o pracownikach samorządowych,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających okres co najmniej rocznego doświadczenia w zakresie kierowania zespołem,                     

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

​w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr OZ/70/2018 na kierownicze stanowisko urzędnicze – kierownik referatu – w Wydziale Budynków i Dróg" w sekretariacie Wydziału Organizacji i Zarządzania pokój 302 ul. Młyńska 4 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30  lub drogą pocztową, w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 czerwca 2018 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu /liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd/ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.   

Dodatkowe uwagi:

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Katowice

Bogumil Sobula

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
tel: 32 259-31-85
e-mail: bip@katowice.eu
Administrator:
Sławosz Marcisz
tel: 32 259-33-35
fax: 32 705-49-17
e-mail: bip@katowice.eu

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice